दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आंबेवाडी01000400216
2 अंत्री खुर्द1100815016
3 अंत्री बुद्रुक132218122655
4 आरळा332111140061
5 अस्वलेवाडी000020305
6 औंढी400110208
7 बांबवडे6431229128
8 बेलदारवाडी000051208
9 बेलेवाडी000011305
10 इंगरूळ22008022135
11 उपवळे83006016033
12 कोंडाईवाडी61002112022
13 कोकरुड36066134056
14 कणदुर185205242074
15 कदमवाडी010110306
16 करमाळे31023124539
17 करूंगली60115021135
18 कांदे123035453484
19 किनरेवाडी2201008518
20 कापरी10102011015
21 काळुंद्रे12014115226
22 कुसळेवाडी002101015
23 कुसाईवाडी0000406212
24 खेड00013014018
25 खराळे200020228
26 खिरवडे1012107214
27 खुंदलापूर000010001
28 खुजगाव4613125022
29 गवळेवाडी3000106212
30 गिरजवडे32256121343
31 गुढे2000307012
32 चरण32317516138
33 चिंचोली50063015029
34 चिंचेवाडी0000614011
35 चिखलवाडी5110119220
36 चिखली050281201147
37 जांभळेवाडी2100609018
38 टाकवे33004118029
39 सोनवडे4100008417
40 सागाव68033143569
41 सावंतवाडी000023308
42 तडवळे01063015429
43 धसवाडी1400312213
44 ढोलेवाडी2000208315
45 देववाडी34053014029
46 निगडी5330506527
47 नाटोली80106025141
48 नाठवडे0201305011
49 धामवडे21001010014
50 प. त. शिराळा87001032048
51 प. त. वारूण310111017336
52 फकिरवाडी2000106312
53 भटवाडी2110104211
54 भैरेवाडी5501206019
55 बिऊर52136126145
56 पाचगणी100011104
57 पाचुंब्री4110110112645
58 भाटशिरगाव2015129121
59 पाडळेवाडी32003013021
60 पाडळी11231015023
61 पावलेवाडी0001219013
62 बिळाशी52076111133
63 पुनवत23005116027
64 फुफिरे61021016228
65 रेड9150112428271
66 मेणी2300103110
67 मणदूर71217130251
68 मोरेवाडी30000110115
69 मोहरे2101015010
70 येळापूर7121913227273
71 मराठेवाडी4001104010
72 मांगरूळ31005017127
73 मांगले171056274573129
74 रांजणवाडी02010010013
75 मानेवाडी000030205
76 मादळगांव22202013021
77 रिळे02047015028
78 माळेवाडी100211308
79 लादेवाडी2010313010
80 शिंदेवाडी000012609
81 वाकूर्डे खु.52128016135
82 वाकूर्डे बु.610119025153
83 वाडीभांगाई42019020036
84 हात्तेगाव2000118012
85 शिरसटवाडी3110505015
86 शिरशी30075512436
87 शिराळे खुर्द5000526119
88 शिवारवाडी8301205019
89 वाकाईवाडी111100307
90 शेडगेवाडी0000316010
91 घागरेवाडी3301007014
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आंबेवाडी01000400216
2 अंत्री खुर्द1100815016
3 अंत्री बुद्रुक132218122655
4 आरळा332111140061
5 अस्वलेवाडी000020305
6 औंढी400110208
7 बांबवडे6431229128
8 बेलदारवाडी000051208
9 बेलेवाडी000011305
10 इंगरूळ22008022135
11 उपवळे83006016033
12 कोंडाईवाडी61002112022
13 कोकरुड36066134056
14 कणदुर185205242074
15 कदमवाडी010110306
16 करमाळे31023124539
17 करूंगली60115021135
18 कांदे123035453484
19 किनरेवाडी2201008518
20 कापरी10102011015
21 काळुंद्रे12014115226
22 कुसळेवाडी002101015
23 कुसाईवाडी0000406212
24 खेड00013014018
25 खराळे200020228
26 खिरवडे1012107214
27 खुंदलापूर000010001
28 खुजगाव4613125022
29 गवळेवाडी3000106212
30 गिरजवडे32256121343
31 गुढे2000307012
32 चरण32317516138
33 चिंचोली50063015029
34 चिंचेवाडी0000614011
35 चिखलवाडी5110119220
36 चिखली050281201147
37 जांभळेवाडी2100609018
38 टाकवे33004118029
39 सोनवडे4100008417
40 सागाव68033143569
41 सावंतवाडी000023308
42 तडवळे01063015429
43 धसवाडी1400312213
44 ढोलेवाडी2000208315
45 देववाडी34053014029
46 निगडी5330506527
47 नाटोली80106025141
48 नाठवडे0201305011
49 धामवडे21001010014
50 प. त. शिराळा87001032048
51 प. त. वारूण310111017336
52 फकिरवाडी2000106312
53 भटवाडी2110104211
54 भैरेवाडी5501206019
55 बिऊर52136126145
56 पाचगणी100011104
57 पाचुंब्री4110110112645
58 भाटशिरगाव2015129121
59 पाडळेवाडी32003013021
60 पाडळी11231015023
61 पावलेवाडी0001219013
62 बिळाशी52076111133
63 पुनवत23005116027
64 फुफिरे61021016228
65 रेड9150112428271
66 मेणी2300103110
67 मणदूर71217130251
68 मोरेवाडी30000110115
69 मोहरे2101015010
70 येळापूर7121913227273
71 मराठेवाडी4001104010
72 मांगरूळ31005017127
73 मांगले171056274573129
74 रांजणवाडी02010010013
75 मानेवाडी000030205
76 मादळगांव22202013021
77 रिळे02047015028
78 माळेवाडी100211308
79 लादेवाडी2010313010
80 शिंदेवाडी000012609
81 वाकूर्डे खु.52128016135
82 वाकूर्डे बु.610119025153
83 वाडीभांगाई42019020036
84 हात्तेगाव2000118012
85 शिरसटवाडी3110505015
86 शिरशी30075512436
87 शिराळे खुर्द5000526119
88 शिवारवाडी8301205019
89 वाकाईवाडी111100307
90 शेडगेवाडी0000316010
91 घागरेवाडी3301007014