दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अहीरवाडी000010607
2 ऐतवडे खुर्द92158157588
3 ऐतवडे बुद्रुक1391010058394
4 ओझर्डे21068814039
5 कुंडलवाडी1061581129171
6 केदारवाडी31022220232
7 कामेरी25121112512821169
8 करंजवडे189058143185
9 कुरळप221735123670129
10 कार्वे1310014126156
11 कारंदवाडी2546411285496174
12 काळम्मवाडी80072130048
13 काकाचीवाडी51015112025
14 कणेगाव1212105214
15 कापूसखेड32238024042
16 कासेगाव301741523812014231
17 किल्ले मच्छिंद्रगड1461313843593
18 कोरेगाव101438434064
19 कोळे301000408
20 खरातवाडी16032118334
21 गाताडवाडी311128717554
22 गोटखिंडी2416452268718182
23 गौंडवाडी1012218015
24 घबकवाडी3200107114
25 चिकूर्डे112331167010116
26 जुनेखेड31016012023
27 जक्राईवाडी203100208
28 जांभुळवाडी1831013017
29 ठाणापूडे 4711119024
30 डोंगरवाडी00022110217
31 ढवळी12043013023
32 तुजारपूर24003113023
33 ताकारी23027221643
34 तांदुळवाडी730210127050
35 तांबवे1110031133824100
36 दुधारी3132637025
37 देवर्डे1000637017
38 ढगेवाडी10022118024
39 धोतरेवाडी30000211016
40 नेर्ले92041220117114161
41 नरसिंहपूर103283026153
42 नवेखेड24327211334
43 नागाव1883120191162
44 नायकलवाडी0602309020
45 पेठ635313257190
46 पडवळवाडी01109528347
47 पोखर्णी08441220039
48 फार्णेवाडी(बोरगाव)12103013020
49 फार्णेवाडी(शिगाव)1001215010
50 फाळकेवाडी14022026035
51 बेरडमाची30502110223
52 बहे1261127126074
53 बहादुरवाडी141062112505100
54 बागणी54359453083
55 बिचूद0501006113
56 बोरगाव2316182511744162
57 भटवाडी 621225011038
58 भडकिंबे 29036149070
59 भरतवाडी000001203
60 भवानीनगर200112223040
61 मरळनाथपूर10051010017
62 मसुचीवाडी63128113236
63 महादेववाडी22045315132
64 माणिकवाडी41016122136
65 मालेवाडी55049720252
66 मिरजवाडी72036012030
67 येडेनिपाणी3124416194856189
68 येडेमच्छिंद्र119317622665
69 येलूर121928124582117
70 येवलेवाडी4123014217
71 रेठरेहरणाक्ष960271024260
72 रेठरेधरण580617646189
73 रोझावाडी0103008012
74 लवंडमाची11014013323
75 लाडेगाव 210450119041
76 वाटेगाव201348256999184
77 वाघवाडी41021011120
78 वाळवा19174232218622167
79 वशी22096127653
80 विट्ठलवाडी1011304111
81 शेखरवाडी510005625253
82 शेणे30004211020
83 शिगाव1923282013520137
84 शिरगाव 411534013040
85 शिरटे416022117143
86 शिवपूरी 28011011225
87 साटपेवाडी000000505
88 सुरुल80124024342
89 साखराळे1280419253199
90 हुबालवाडी30025012022
91 बावची121847124603120
92 इटकरे94106048169
93 बनेवाडी000000505
94 मर्दवाडी137023315245
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अहीरवाडी000010607
2 ऐतवडे खुर्द92158157588
3 ऐतवडे बुद्रुक1391010058394
4 ओझर्डे21068814039
5 कुंडलवाडी1061581129171
6 केदारवाडी31022220232
7 कामेरी25121112512821169
8 करंजवडे189058143185
9 कुरळप221735123670129
10 कार्वे1310014126156
11 कारंदवाडी2546411285496174
12 काळम्मवाडी80072130048
13 काकाचीवाडी51015112025
14 कणेगाव1212105214
15 कापूसखेड32238024042
16 कासेगाव301741523812014231
17 किल्ले मच्छिंद्रगड1461313843593
18 कोरेगाव101438434064
19 कोळे301000408
20 खरातवाडी16032118334
21 गाताडवाडी311128717554
22 गोटखिंडी2416452268718182
23 गौंडवाडी1012218015
24 घबकवाडी3200107114
25 चिकूर्डे112331167010116
26 जुनेखेड31016012023
27 जक्राईवाडी203100208
28 जांभुळवाडी1831013017
29 ठाणापूडे 4711119024
30 डोंगरवाडी00022110217
31 ढवळी12043013023
32 तुजारपूर24003113023
33 ताकारी23027221643
34 तांदुळवाडी730210127050
35 तांबवे1110031133824100
36 दुधारी3132637025
37 देवर्डे1000637017
38 ढगेवाडी10022118024
39 धोतरेवाडी30000211016
40 नेर्ले92041220117114161
41 नरसिंहपूर103283026153
42 नवेखेड24327211334
43 नागाव1883120191162
44 नायकलवाडी0602309020
45 पेठ635313257190
46 पडवळवाडी01109528347
47 पोखर्णी08441220039
48 फार्णेवाडी(बोरगाव)12103013020
49 फार्णेवाडी(शिगाव)1001215010
50 फाळकेवाडी14022026035
51 बेरडमाची30502110223
52 बहे1261127126074
53 बहादुरवाडी141062112505100
54 बागणी54359453083
55 बिचूद0501006113
56 बोरगाव2316182511744162
57 भटवाडी 621225011038
58 भडकिंबे 29036149070
59 भरतवाडी000001203
60 भवानीनगर200112223040
61 मरळनाथपूर10051010017
62 मसुचीवाडी63128113236
63 महादेववाडी22045315132
64 माणिकवाडी41016122136
65 मालेवाडी55049720252
66 मिरजवाडी72036012030
67 येडेनिपाणी3124416194856189
68 येडेमच्छिंद्र119317622665
69 येलूर121928124582117
70 येवलेवाडी4123014217
71 रेठरेहरणाक्ष960271024260
72 रेठरेधरण580617646189
73 रोझावाडी0103008012
74 लवंडमाची11014013323
75 लाडेगाव 210450119041
76 वाटेगाव201348256999184
77 वाघवाडी41021011120
78 वाळवा19174232218622167
79 वशी22096127653
80 विट्ठलवाडी1011304111
81 शेखरवाडी510005625253
82 शेणे30004211020
83 शिगाव1923282013520137
84 शिरगाव 411534013040
85 शिरटे416022117143
86 शिवपूरी 28011011225
87 साटपेवाडी000000505
88 सुरुल80124024342
89 साखराळे1280419253199
90 हुबालवाडी30025012022
91 बावची121847124603120
92 इटकरे94106048169
93 बनेवाडी000000505
94 मर्दवाडी137023315245