दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आमणापूर1221541764910124
2 आंधळी562213435168
3 अंकलखोप151113911326290
4 बांबवडे744420836083
5 भिलवडी1319431323912105
6 भिलवडी स्टेशन3102919025
7 भ्रमनाळ32428236057
8 बुर्ली7146911532589
9 बुरुंगवाडी5001460016
10 चोपडेवाडी10055013024
11 धयारी43232115030
12 दुधांदी75252810471105
13 घोगांव32413223038
14 हजारवाडी0005127116
15 खंडोबाचीवाडी00028313026
16 खटाव03110019024
17 सुर्यगांव4001028116
18 कुंडल371767281310113222
19 माळवाडी17223412134216129
20 मोरले आर1001418015
21 नागराळे00223116024
22 नागठाणे1412231111520105
23 पुणदी तर्फ वाळवा11231612127
24 पुनदी वाडी000000606
25 राडेवाडी51020010119
26 रामानंदनगर1415311162471109
27 सांडगेवाडी70049046167
28 सावंतपूर33248836064
29 सुखवाडी410105417142
30 तवदारवाडी2103307117
31 तुपारी10013119025
32 वसगडे321311036157
33 विठ्ठलवाडी83212111230
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आमणापूर1221541764910124
2 आंधळी562213435168
3 अंकलखोप151113911326290
4 बांबवडे744420836083
5 भिलवडी1319431323912105
6 भिलवडी स्टेशन3102919025
7 भ्रमनाळ32428236057
8 बुर्ली7146911532589
9 बुरुंगवाडी5001460016
10 चोपडेवाडी10055013024
11 धयारी43232115030
12 दुधांदी75252810471105
13 घोगांव32413223038
14 हजारवाडी0005127116
15 खंडोबाचीवाडी00028313026
16 खटाव03110019024
17 सुर्यगांव4001028116
18 कुंडल371767281310113222
19 माळवाडी17223412134216129
20 मोरले आर1001418015
21 नागराळे00223116024
22 नागठाणे1412231111520105
23 पुणदी तर्फ वाळवा11231612127
24 पुनदी वाडी000000606
25 राडेवाडी51020010119
26 रामानंदनगर1415311162471109
27 सांडगेवाडी70049046167
28 सावंतपूर33248836064
29 सुखवाडी410105417142
30 तवदारवाडी2103307117
31 तुपारी10013119025
32 वसगडे321311036157
33 विठ्ठलवाडी83212111230