दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आळते11413815033
2 अंजनी192349117430116
3 आरवडे6100115134067
4 बलगवडे10103213552196
5 बस्तवडे8436114141363
6 बेंद्री38264215141
7 भैरववाडी0001017211
8 बिरणवाडी41012115024
9 बोरगाव196647344695
10 चिखलगोठण2502306018
11 चिंचणी1351191234111105
12 दहिवडी92005219441
13 खालसा धामणी102004019035
14 ढवळी7101215220360
15 धोंडेवाडी000040509
16 धुळगाव622311341068
17 डोंगरसोनी2524251220256119
18 डोर्ली0203219017
19 गौरगाव6110113222055
20 गव्हाण1260720728383
21 गोटेवाडी710026511748
22 हातनोली11125418234
23 हातनूर94179748186
24 जरंडी1396418318677
25 जुळेवाडी1441709026
26 कचरेवाडी3012409120
27 कौलगे46502033252
28 कवठेएकंद663927234794
29 खुजगाव84039428359
30 किंदरवाडी0512226119
31 कुमठे1514212264459127
32 लिंब0020704013
33 लोंढे346127011970
34 लोकरेवाडी22202010220
35 मणेराजुरी21346263318838229
36 मांजर्डे2222353597927202
37 मतकुणकी103331118241
38 मोराळेपेड72017018641
39 नागाव कवठे40226218034
40 नागाव निमणी108045128460
41 नागेवाडी2321028018
42 नरसेवाडी63215412235
43 नेहरूनगर1680581013060
44 निंबळक4203808227
45 निमणी112107227050
46 पाडळी98205714449
47 पानमळेवाडी1111305012
48 पेड2010115109601126
49 पुणदी70151022743
50 राजापूर30022122030
51 सावळज27136153914754193
52 सावर्डे10214494261694
53 शिरगाव कवठे00226018028
54 शिरगाव विसापूर75113020239
55 सिद्धेवाडी112057645177
56 तुरची2510691587610159
57 उपळावी103571113429100
58 वज्रचौंडी54027011130
59 विजयनगर42313321138
60 विसापूर391928248926198
61 वडगाव12625812271082
62 वाघापूर111615818757
63 वंजारवाडी54015012027
64 वासुंबे8100465312690
65 वायफळे18136101711742151
66 यमगरवाडी1100424012
67 येळावी1947471818654182
68 योगेवाडी618228036072
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आळते11413815033
2 अंजनी192349117430116
3 आरवडे6100115134067
4 बलगवडे10103213552196
5 बस्तवडे8436114141363
6 बेंद्री38264215141
7 भैरववाडी0001017211
8 बिरणवाडी41012115024
9 बोरगाव196647344695
10 चिखलगोठण2502306018
11 चिंचणी1351191234111105
12 दहिवडी92005219441
13 खालसा धामणी102004019035
14 ढवळी7101215220360
15 धोंडेवाडी000040509
16 धुळगाव622311341068
17 डोंगरसोनी2524251220256119
18 डोर्ली0203219017
19 गौरगाव6110113222055
20 गव्हाण1260720728383
21 गोटेवाडी710026511748
22 हातनोली11125418234
23 हातनूर94179748186
24 जरंडी1396418318677
25 जुळेवाडी1441709026
26 कचरेवाडी3012409120
27 कौलगे46502033252
28 कवठेएकंद663927234794
29 खुजगाव84039428359
30 किंदरवाडी0512226119
31 कुमठे1514212264459127
32 लिंब0020704013
33 लोंढे346127011970
34 लोकरेवाडी22202010220
35 मणेराजुरी21346263318838229
36 मांजर्डे2222353597927202
37 मतकुणकी103331118241
38 मोराळेपेड72017018641
39 नागाव कवठे40226218034
40 नागाव निमणी108045128460
41 नागेवाडी2321028018
42 नरसेवाडी63215412235
43 नेहरूनगर1680581013060
44 निंबळक4203808227
45 निमणी112107227050
46 पाडळी98205714449
47 पानमळेवाडी1111305012
48 पेड2010115109601126
49 पुणदी70151022743
50 राजापूर30022122030
51 सावळज27136153914754193
52 सावर्डे10214494261694
53 शिरगाव कवठे00226018028
54 शिरगाव विसापूर75113020239
55 सिद्धेवाडी112057645177
56 तुरची2510691587610159
57 उपळावी103571113429100
58 वज्रचौंडी54027011130
59 विजयनगर42313321138
60 विसापूर391928248926198
61 वडगाव12625812271082
62 वाघापूर111615818757
63 वंजारवाडी54015012027
64 वासुंबे8100465312690
65 वायफळे18136101711742151
66 यमगरवाडी1100424012
67 येळावी1947471818654182
68 योगेवाडी618228036072