दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अंकली11047122036
2 आरग202092124147614198
3 बामणोली23017212532
4 बेडग334092060168329290
5 बेळंकी5626182334397
6 भोसे121107274430104
7 बिसूर7152714834390
8 बोलवाड60123436153
9 बुधगाव116392431628154
10 चाबुकस्वारवाडी42124711233
11 ढवळी42178124249
12 डोंगरवाडी21312129241
13 दुधगाव1015510268676147
14 एरंडोली10134113244010124
15 गुंडेवाडी10104585362199
16 हरिपूर151075267508128
17 जनीरवाडी24006014228
18 जुनी धामणी13001211018
19 कदमवाडी0042129018
20 काकडवाडी1011348018
21 कळंबी5121513017053
22 कर्नाळ78281619451106
23 करोली (म)11103312228574
24 कसबे डिग्रज22154163811955206
25 कवजी कोठवडी13012015022
26 कवलापूर2413674512672176
27 कवठेपिराण13915291563117
28 खंडेराजुरी78291436621130
29 खरकटवाडी33013128847
30 खटाव630106218146
31 लक्ष्मीवाडी320310011130
32 लिंगनूर181346208400109
33 माधवनगर1315318177503126
34 मालेवाडी4102335321
35 मालगाव51561023463514727395
36 मल्लेवाडी1152311617459
37 मनमोडी31122211022
38 म्हैसाळ172031936126621194
39 मौजे डिग्रज111017418228595
40 नांद्रे16331824311410209
41 नरवाड166539521570
42 निलंजी82733111540
43 पद्माळे580012718050
44 पाटगांव17006115636
45 पयाप्पाचीवाडी45013327144
46 रसूलवाडी010001406
47 सलगरे161615289567138
48 सांबरवाडी010010507
49 समडोळी1921172610420126
50 संतोषवाडी06422420038
51 सावळी124118119147
52 सावळवाडी45222314133
53 शिंदेवाडी124005227151
54 शिपूर8200911124679
55 सिद्धेवाडी7118101211160
56 सोनी2962192125614167
57 टाकळी810412199367105
58 तानंग54038613140
59 तुंग2437961415925175
60 वड्डी53147522249
61 वाजेगाव0200305010
62 विजयनगर10012017021
63 इनाम धामणी3120110420454
64 कानडवाडी00014013018
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 अंकली11047122036
2 आरग202092124147614198
3 बामणोली23017212532
4 बेडग334092060168329290
5 बेळंकी5626182334397
6 भोसे121107274430104
7 बिसूर7152714834390
8 बोलवाड60123436153
9 बुधगाव116392431628154
10 चाबुकस्वारवाडी42124711233
11 ढवळी42178124249
12 डोंगरवाडी21312129241
13 दुधगाव1015510268676147
14 एरंडोली10134113244010124
15 गुंडेवाडी10104585362199
16 हरिपूर151075267508128
17 जनीरवाडी24006014228
18 जुनी धामणी13001211018
19 कदमवाडी0042129018
20 काकडवाडी1011348018
21 कळंबी5121513017053
22 कर्नाळ78281619451106
23 करोली (म)11103312228574
24 कसबे डिग्रज22154163811955206
25 कवजी कोठवडी13012015022
26 कवलापूर2413674512672176
27 कवठेपिराण13915291563117
28 खंडेराजुरी78291436621130
29 खरकटवाडी33013128847
30 खटाव630106218146
31 लक्ष्मीवाडी320310011130
32 लिंगनूर181346208400109
33 माधवनगर1315318177503126
34 मालेवाडी4102335321
35 मालगाव51561023463514727395
36 मल्लेवाडी1152311617459
37 मनमोडी31122211022
38 म्हैसाळ172031936126621194
39 मौजे डिग्रज111017418228595
40 नांद्रे16331824311410209
41 नरवाड166539521570
42 निलंजी82733111540
43 पद्माळे580012718050
44 पाटगांव17006115636
45 पयाप्पाचीवाडी45013327144
46 रसूलवाडी010001406
47 सलगरे161615289567138
48 सांबरवाडी010010507
49 समडोळी1921172610420126
50 संतोषवाडी06422420038
51 सावळी124118119147
52 सावळवाडी45222314133
53 शिंदेवाडी124005227151
54 शिपूर8200911124679
55 सिद्धेवाडी7118101211160
56 सोनी2962192125614167
57 टाकळी810412199367105
58 तानंग54038613140
59 तुंग2437961415925175
60 वड्डी53147522249
61 वाजेगाव0200305010
62 विजयनगर10012017021
63 इनाम धामणी3120110420454
64 कानडवाडी00014013018