दिव्यांग मित्र अभियान - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आगळगाव922941164711119
2 आगरण धुळगाव361323233071
3 अलकूड एम48315721352
4 अलकूड एस107239317253
5 आरेवाडी1251110340173
6 बनेवाडी50144121137
7 बसाप्पाची वाडी82152115034
8 बोरगाव123342553022104
9 चोरोची4230307019
10 चुडेखिंडी0167621225
11 देशिंग1171810427573
12 ढालेवाडी5320227122
13 ढालगाव1051547132074
14 ढोलेवाडी10005210018
15 दुधेभावी20229012128
16 गरजेवाडी010020317
17 घाटनांद्रे1161111334067
18 घोरपडी11508367040
19 हारोळी413443413045
20 हिंगणगाव5177315928892
21 इरळी66837537375
22 जाधववाडी0510268224
23 जायगव्हाण110015123041
24 जाखापूर7601507127
25 जांभुळवाडी1003306013
26 कदमवाडी20010013016
27 करलहट्टी0102246015
28 करोली टी18131614144539150
29 केरेवाडी5010037016
30 खरशिंग13078026348
31 कोगनोळी9511311324672
32 कोकळे12842171631292
33 कुची111814836525117
34 कुकटोळे6214126151056
35 कुंडलापूर66121017336
36 लांडगेवाडी510312229355
37 लंगरपेठ373311614047
38 लोणारवाडी9003858033
39 मळणगाव632515417052
40 म्हैशाळ एम24112410024
41 मोघमवाडी71314212131
42 मोरगाव7302117223
43 नागज16164911432698
44 निमज0514415121
45 पिंपळवाडी0210401311
46 रामपूरवाडी2000812114
47 रांजणी1711592313469133
48 रायवाडी41028011026
49 सराटी0110232110
50 शेळकेवाडी1513435022
51 शिंदेवाडी जी.35217174140
52 शिंदेवाडी एच.53038013133
53 शिरढोण422113425152
54 धबडवाडी00118013023
55 तिसंगी88135841074
56 विठूरायाचीवाडी10502131126673
57 वाघोली3200236016
58 झुरेवाडी2012234014
59 नांगोळे6122313237075
अ.नं.ग्रामपंचायत नावअंधकर्णबधीरगतिमंदमुकबधीरमतिमंदबहू विकलांगअस्थिव्यंगइतरएकूण
1 आगळगाव922941164711119
2 आगरण धुळगाव361323233071
3 अलकूड एम48315721352
4 अलकूड एस107239317253
5 आरेवाडी1251110340173
6 बनेवाडी50144121137
7 बसाप्पाची वाडी82152115034
8 बोरगाव123342553022104
9 चोरोची4230307019
10 चुडेखिंडी0167621225
11 देशिंग1171810427573
12 ढालेवाडी5320227122
13 ढालगाव1051547132074
14 ढोलेवाडी10005210018
15 दुधेभावी20229012128
16 गरजेवाडी010020317
17 घाटनांद्रे1161111334067
18 घोरपडी11508367040
19 हारोळी413443413045
20 हिंगणगाव5177315928892
21 इरळी66837537375
22 जाधववाडी0510268224
23 जायगव्हाण110015123041
24 जाखापूर7601507127
25 जांभुळवाडी1003306013
26 कदमवाडी20010013016
27 करलहट्टी0102246015
28 करोली टी18131614144539150
29 केरेवाडी5010037016
30 खरशिंग13078026348
31 कोगनोळी9511311324672
32 कोकळे12842171631292
33 कुची111814836525117
34 कुकटोळे6214126151056
35 कुंडलापूर66121017336
36 लांडगेवाडी510312229355
37 लंगरपेठ373311614047
38 लोणारवाडी9003858033
39 मळणगाव632515417052
40 म्हैशाळ एम24112410024
41 मोघमवाडी71314212131
42 मोरगाव7302117223
43 नागज16164911432698
44 निमज0514415121
45 पिंपळवाडी0210401311
46 रामपूरवाडी2000812114
47 रांजणी1711592313469133
48 रायवाडी41028011026
49 सराटी0110232110
50 शेळकेवाडी1513435022
51 शिंदेवाडी जी.35217174140
52 शिंदेवाडी एच.53038013133
53 शिरढोण422113425152
54 धबडवाडी00118013023
55 तिसंगी88135841074
56 विठूरायाचीवाडी10502131126673
57 वाघोली3200236016
58 झुरेवाडी2012234014
59 नांगोळे6122313237075