दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10584../GMPT/Photo/10584../GMPT/Pramanptr/10584नारायण श्रीपती पाटीलअंत्री खुर्द-9764667623 View फोटो प्रमाणपत्र
2 33452../GMPT/Photo/33452../GMPT/Pramanptr/33452सुनीता शंकर पाटीलअंत्री बुद्रुक-9766562757 View फोटो प्रमाणपत्र
3 33864../GMPT/Photo/33864../GMPT/Pramanptr/33864नामदेव केशव चव्हाणअंत्री बुद्रुक01/06/19519604137350 View फोटो प्रमाणपत्र
4 34996../GMPT/Photo/34996../GMPT/Pramanptr/34996सुवर्ना काका आढावअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
5 35043../GMPT/Photo/35043../GMPT/Pramanptr/35043सुरज शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 35060../GMPT/Photo/35060../GMPT/Pramanptr/35060सुमन रंगराव गुरवअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 35215../GMPT/Photo/35215../GMPT/Pramanptr/35215रोहित धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 35224../GMPT/Photo/35224../GMPT/Pramanptr/35224शालन कृष्णात मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
9 35231../GMPT/Photo/35231../GMPT/Pramanptr/35231शारदा जयसिंग पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
10 35236../GMPT/Photo/35236../GMPT/Pramanptr/35236सुरज धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 35241../GMPT/Photo/35241../GMPT/Pramanptr/35241मनीषा दिनकर मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
12 35246../GMPT/Photo/35246../GMPT/Pramanptr/35246हिंदुराव ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 35108../GMPT/Photo/35108../GMPT/Pramanptr/35108मंगल भगवान घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 35164../GMPT/Photo/35164../GMPT/Pramanptr/35164महादेव अशोक चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
15 22613../GMPT/Photo/22613../GMPT/Pramanptr/22613उज्वला रमेश येसलेआरळा19/06/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
16 6413../GMPT/Photo/6413../GMPT/Pramanptr/6413सुनील संभाजी पाटीलआरळा05/11/19957507498232 View फोटो प्रमाणपत्र
17 17603../GMPT/Photo/17603../GMPT/Pramanptr/17603स्नेहल संजयकुमार देशपांडेआरळा24/09/19789730935824 View फोटो प्रमाणपत्र
18 6420../GMPT/Photo/6420../GMPT/Pramanptr/6420स्नेहा दादासो लोहारऔंढी24/11/20119975949599 View फोटो प्रमाणपत्र
19 6673../GMPT/Photo/6673../GMPT/Pramanptr/6673आशाताई सुभाष घेवंदेऔंढी01/01/19777709773526 View फोटो प्रमाणपत्र
20 6850../GMPT/Photo/6850../GMPT/Pramanptr/6850मंगल चंदकांत गिरीगोसावीऔंढी26/10/19649503741385 View फोटो प्रमाणपत्र
21 6254../GMPT/Photo/6254../GMPT/Pramanptr/6254दादासो बाळकृष्ण लोहारऔंढी19/02/19769975949599 View फोटो प्रमाणपत्र
22 22676../GMPT/Photo/22676../GMPT/Pramanptr/22676अंतु भाऊ मोरेबांबवडे01/01/19489922483857 View फोटो प्रमाणपत्र
23 22789../GMPT/Photo/22789../GMPT/Pramanptr/22789शरद भिमराव धुमाळबांबवडे01/01/19868788401698 View फोटो प्रमाणपत्र
24 20160../GMPT/Photo/20160../GMPT/Pramanptr/20160संजय बाजीराव जाधवबांबवडे28/07/1997  View फोटो प्रमाणपत्र
25 20337../GMPT/Photo/20337../GMPT/Pramanptr/20337भाऊसो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19667038740816 View फोटो प्रमाणपत्र
26 20735../GMPT/Photo/20735../GMPT/Pramanptr/20735दादासो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19689503880385 View फोटो प्रमाणपत्र
27 20786../GMPT/Photo/20786../GMPT/Pramanptr/20786कल्पना श्रीकांत हिंगणेबांबवडे01/01/19677776883059 View फोटो प्रमाणपत्र
28 13598../GMPT/Photo/13598../GMPT/Pramanptr/13598संभाजी भगवान यादवइंगरूळ02/06/19609921200854 View फोटो प्रमाणपत्र
29 13838../GMPT/Photo/13838../GMPT/Pramanptr/13838वसंत गणपती यादवइंगरूळ01/06/19557775912168 View फोटो प्रमाणपत्र
30 2../GMPT/Photo/2../GMPT/Pramanptr/2दीपक बाबुराव पाटीलउपवळे13/07/19639422282832 View फोटो प्रमाणपत्र
31 7783../GMPT/Photo/7783../GMPT/Pramanptr/7783आकाश दिलीप गायकवाडउपवळे17/10/20029921585576 View फोटो प्रमाणपत्र
32 7863../GMPT/Photo/7863../GMPT/Pramanptr/7863विठ्ठल धोंडी इंगवलेउपवळे19/07/19467387341013 View फोटो प्रमाणपत्र
33 7871../GMPT/Photo/7871../GMPT/Pramanptr/7871वसंत शामराव कदमउपवळे01/06/19639657204823 View फोटो प्रमाणपत्र
34 7932../GMPT/Photo/7932../GMPT/Pramanptr/7932अनिल गणपती कांबळेउपवळे01/06/1971  View फोटो प्रमाणपत्र
35 7999../GMPT/Photo/7999../GMPT/Pramanptr/7999अप्पा शिवाजी शिवमारेउपवळे01/06/1951  View फोटो प्रमाणपत्र
36 8021../GMPT/Photo/8021../GMPT/Pramanptr/8021कुमार बाजीराव कदमउपवळे20/07/1976  View फोटो प्रमाणपत्र
37 8061../GMPT/Photo/8061../GMPT/Pramanptr/8061अशोक दिलीप गायकवाडउपवळे17/05/20009921585576 View फोटो प्रमाणपत्र
38 22475../GMPT/Photo/22475../GMPT/Pramanptr/22475जगन्नाथ कृष्णा सावंतकोंडाईवाडी01/06/19529702944711 View फोटो प्रमाणपत्र
39 22584../GMPT/Photo/22584../GMPT/Pramanptr/22584नीलिमा निवृत्ती सावंतकोंडाईवाडी24/02/20047738175524 View फोटो प्रमाणपत्र
40 23003../GMPT/Photo/23003../GMPT/Pramanptr/23003कलाबाई राजाराम पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19669850107279 View फोटो प्रमाणपत्र
41 23194../GMPT/Photo/23194../GMPT/Pramanptr/23194दादासो शंकर सावंतकोंडाईवाडी01/06/19758390372926 View फोटो प्रमाणपत्र
42 33312../GMPT/Photo/33312../GMPT/Pramanptr/33312विठ्ठल यलाप्पा लाडकोंडाईवाडी01/01/19509960944886 View फोटो प्रमाणपत्र
43 23265../GMPT/Photo/23265../GMPT/Pramanptr/23265श्रीकांत बाळू पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19887775813755 View फोटो प्रमाणपत्र
44 14799../GMPT/Photo/14799.JPG../GMPT/Pramanptr/14799इंदुबाई दादू वाघमारेकोकरुड01/06/19469096763818 View फोटो प्रमाणपत्र
45 17174../GMPT/Photo/17174.JPG../GMPT/Pramanptr/17174.JPGविद्या संतोष मोहितेकोकरुड02/05/19908698169523 View फोटो प्रमाणपत्र
46 17700../GMPT/Photo/17700.JPG../GMPT/Pramanptr/17700.JPGशहाजी एकनाथ सणगरकोकरुड01/01/19669921717044 View फोटो प्रमाणपत्र
47 16310../GMPT/Photo/16310../GMPT/Pramanptr/16310आश्विनी जगन्नाथ मुढगेकणदुर01/06/19939096388254 View फोटो प्रमाणपत्र
48 16334../GMPT/Photo/16334../GMPT/Pramanptr/16334अनिरुद्ध संदीप पाटीलकणदुर03/02/20049673289883 View फोटो प्रमाणपत्र
49 16356../GMPT/Photo/16356../GMPT/Pramanptr/16356नानासो भानुदास पाटीलकणदुर01/01/19839730746564 View फोटो प्रमाणपत्र
50 16405../GMPT/Photo/16405../GMPT/Pramanptr/16405प्रारब्ध उत्तम पाटीलकणदुर21/01/20108605365888 View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : शिराळा दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 नारायण श्रीपती पाटीलअंत्री खुर्द-9764667623
2 सुनीता शंकर पाटीलअंत्री बुद्रुक-9766562757
3 नामदेव केशव चव्हाणअंत्री बुद्रुक01/06/19519604137350
4 सुवर्ना काका आढावअंत्री बुद्रुक- 
5 सुरज शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
6 सुमन रंगराव गुरवअंत्री बुद्रुक- 
7 रोहित धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक- 
8 शालन कृष्णात मानकरअंत्री बुद्रुक- 
9 शारदा जयसिंग पाटीलअंत्री बुद्रुक- 
10 सुरज धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक- 
11 मनीषा दिनकर मानकरअंत्री बुद्रुक- 
12 हिंदुराव ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक- 
13 मंगल भगवान घेवंदेअंत्री बुद्रुक- 
14 महादेव अशोक चौगलेअंत्री बुद्रुक- 
15 उज्वला रमेश येसलेआरळा19/06/1992 
16 सुनील संभाजी पाटीलआरळा05/11/19957507498232
17 स्नेहल संजयकुमार देशपांडेआरळा24/09/19789730935824
18 स्नेहा दादासो लोहारऔंढी24/11/20119975949599
19 आशाताई सुभाष घेवंदेऔंढी01/01/19777709773526
20 मंगल चंदकांत गिरीगोसावीऔंढी26/10/19649503741385
21 दादासो बाळकृष्ण लोहारऔंढी19/02/19769975949599
22 अंतु भाऊ मोरेबांबवडे01/01/19489922483857
23 शरद भिमराव धुमाळबांबवडे01/01/19868788401698
24 संजय बाजीराव जाधवबांबवडे28/07/1997 
25 भाऊसो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19667038740816
26 दादासो विष्णू जाधवबांबवडे01/01/19689503880385
27 कल्पना श्रीकांत हिंगणेबांबवडे01/01/19677776883059
28 संभाजी भगवान यादवइंगरूळ02/06/19609921200854
29 वसंत गणपती यादवइंगरूळ01/06/19557775912168
30 दीपक बाबुराव पाटीलउपवळे13/07/19639422282832
31 आकाश दिलीप गायकवाडउपवळे17/10/20029921585576
32 विठ्ठल धोंडी इंगवलेउपवळे19/07/19467387341013
33 वसंत शामराव कदमउपवळे01/06/19639657204823
34 अनिल गणपती कांबळेउपवळे01/06/1971 
35 अप्पा शिवाजी शिवमारेउपवळे01/06/1951 
36 कुमार बाजीराव कदमउपवळे20/07/1976 
37 अशोक दिलीप गायकवाडउपवळे17/05/20009921585576
38 जगन्नाथ कृष्णा सावंतकोंडाईवाडी01/06/19529702944711
39 नीलिमा निवृत्ती सावंतकोंडाईवाडी24/02/20047738175524
40 कलाबाई राजाराम पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19669850107279
41 दादासो शंकर सावंतकोंडाईवाडी01/06/19758390372926
42 विठ्ठल यलाप्पा लाडकोंडाईवाडी01/01/19509960944886
43 श्रीकांत बाळू पाटीलकोंडाईवाडी01/01/19887775813755
44 इंदुबाई दादू वाघमारेकोकरुड01/06/19469096763818
45 विद्या संतोष मोहितेकोकरुड02/05/19908698169523
46 शहाजी एकनाथ सणगरकोकरुड01/01/19669921717044
47 आश्विनी जगन्नाथ मुढगेकणदुर01/06/19939096388254
48 अनिरुद्ध संदीप पाटीलकणदुर03/02/20049673289883
49 नानासो भानुदास पाटीलकणदुर01/01/19839730746564
50 प्रारब्ध उत्तम पाटीलकणदुर21/01/20108605365888
51 अवधूत रामदास पाटीलकणदुर18/08/20038605365888
52 बबूताई दत्तात्रय घेवंदेकणदुर01/01/19639561348350
53 सुरज विलास लोहारकणदुर09/08/19997219078032
54 अण्विषा संपत गुंडनकेकणदुर24/12/20119096388966
55 योगेश तानाजी पाटीलकणदुर-7350742171
56 चंद्रकांत पांडुरंग लोहारकणदुर01/01/19768600921312
57 प्रकाश बंडू पाटीलकणदुर25/07/19879604449655
58 अनिकेत कृष्णात पाटीलकणदुर17/09/20007350304416
59 अशोक रंगराव सुतारकणदुर01/06/19719689004617
60 अनिकेत कृष्णात पाटीलकणदुर01/07/20007350304416
61 मंदाताई नारायण पाटीलकणदुर04/09/19469167373842
62 सोपान पांडुरंग पाटीलकणदुर01/01/19479850732559
63 वत्सला बापू साळुंखेकणदुर01/01/19468381027805
64 प्रवीण गणपती पाटीलकणदुर01/01/19939850732559
65 बबन रंगराव पाटीलकरमाळे01/06/19459561409933
66 लीलावती आकाराम पाटीलकरमाळे01/01/19489527299556
67 यशोदा शंकर पवारकरमाळे01/05/19469921731704
68 किसाबाई रंगराव मुन्द्राळकरकरूंगली19/01/1950 
69 मारुती बापू गुंडगेकरूंगली10/09/1952 
70 भीमाशंकर बसनगोंडा पतीलकरूंगली01/06/19869689670351
71 वनिता सखाराम पवारकरूंगली14/06/19828600501664
72 शिवाजी बापू सुतारकरूंगली01/06/19719823663245
73 पूजा निवृत्ती मानेकरूंगली- 
74 शंकर बाबुराव जाधवकांदे01/12/19949975081557
75 सदाशिव सिदू पाटीलकांदे01/06/19487387251873
76 विश्वास भीमराव पाटीलकांदे01/05/19869923328900
77 कृष्णा पांडुरंग सपाटेकांदे05/08/19418007960764
78 साक्षी भाऊ साठेकांदे13/02/20049561328955
79 रामा लक्ष्मण शिवजातककांदे01/01/19459890741963
80 नानासो नामदेव पाटीलकांदे01/06/19699923481544
81 शिवाजी महादेव कांबळेकांदे05/04/19557378984240
82 शिवाजी लखू चिंचोलेकांदे- 
83 शिवम कृष्णात पाटीलकांदे12/05/2006 
84 शिवाजी दत्तू पाटीलकांदे- 
85 सिंधुताई आनंदराव पाटीलकांदे01/06/1945 
86 Rohan Shivaji Kankकिनरेवाडी01/06/20839822072966
87 Sanskar Rajaram Loharकिनरेवाडी03/10/20139922593740
88 हिराबाई निवृत्ती पाटीलकापरी01/06/19509657013213
89 गणपती आबा उबाळेकाळुंद्रे-9637272199
90 सुवर्ण विठ्ठल खोतखराळे01/06/20018108285728
91 जालिंदर नाना बनसोडेखराळे01/06/19629503406676
92 होसबाई बाळू यादवखिरवडे01/01/19439767687298
93 भरती सुभाष सावंतखुजगाव01/01/19677517038055
94 दिंगबर राजाराम कुंभारखुजगाव13/12/20129689511018
95 वैष्णवी राजाराम कुंभारखुजगाव-9689511018
96 माया राजाराम कुंभारखुजगाव01/11/19889689511018
97 वसंत दत्तू कुंभारगवळेवाडी01/06/19699822531568
98 आनंदा जोती यादवगवळेवाडी01/06/19489921316100
99 अनिता विठ्ठल पवारगवळेवाडी01/01/19887709778202
100 संदीप जनार्दन शेळकेगिरजवडे27/09/19827588926163
101 उदय रघुनाथ पाटीलगिरजवडे10/10/19769422832891
102 नंदाताई सोपान शेळकेगिरजवडे01/01/19638652467790
103 चंद्रभागा राजाराम पाटीलगुढे01/01/19889420242619
104 शांताबाई रामचंद्र कदमगुढे01/01/19688390357975
105 मंगल हरिबा नायकवडीचरण01/01/19498600111386
106 मोहन शंकर चोरमारेचरण-9819718646
107 संतोष धोंडिबा वाघमारेचरण03/09/19887057537903
108 बाजीराव सर्जेराव बानकरचिंचोली01/06/19839527778781
109 aanubai kisan jadhavचिंचोली01/06/1944 
110 sunita dada kalabhaarचिंचोली01/06/1980 
111 nikhil narayan jadhavचिंचोली-9921460392
112 manisha vasant gholapचिंचोली- 
113 विलास बाबुराव पवारचिखलवाडी01/06/19669673720155
114 विनायक मानसिंग पवारचिखलवाडी10/06/19829767113879
115 आर्य विकास सावंतचिखलवाडी04/02/20069765675605
116 विश्वास केशव सावंतचिखलवाडी01/06/19769921173818
117 वर्ष विजय कर्लेचिखलवाडी14/06/19839923125226
118 प्रणव महादेव सातलेजांभळेवाडी23/07/20048805830525
119 तेजस्विनी पांडुरंग पवारजांभळेवाडी01/06/19927977076347
120 राजेंद्र जयपाल पाटीलटाकवे01/06/19729637527222
121 बाळकृष्ण मारुती यवतकरटाकवे01/01/19467744864237
122 सुनंदा शंकर जाधवटाकवे-7558633539
123 ज्ञानदेव किसन कांबळेसोनवडे01/06/19729096907526
124 द्रौपदा राजाराम नाईकसोनवडे01/06/19838600501854
125 येसाबाई रामचंद्र पाटीलसोनवडे01/06/1959 
126 दिलीप बबन नाईकसोनवडे- 
127 सुवर्ण दिनकर बनसोडेसागाव01/06/1976 
128 माधुरी दत्तात्रय कांबळेसागाव16/12/19898605471904
129 लालूबाई गणपती लोहारसागाव02/06/19639604652618
130 सागर जयवंत लोहारसागाव28/08/19859822183173
131 साक्षी संभाजी जाधवसागाव16/02/2009 
132 रितेश ज्ञानदेव पाटीलसागाव15/11/20049923047949
133 सखाराम चंद्र सागावकरधसवाडी01/06/19677028374939
134 बाबुराव लखू भोसलेढोलेवाडी01/01/19469765343325
135 अक्षरा रघुनाथ ढोलेढोलेवाडी13/03/20097350092196
136 सतिश सुरेश घोडकेदेववाडी24/12/19958080903821
137 धनश्री पंडित खोतदेववाडी18/05/19979922135493
138 धनंजय कृष्णात खोतदेववाडी01/01/1992 
139 मधुकर ज्ञानू भालेकरनिगडी01/06/19669096025153
140 निगडी01/04/19659766986094
141 बिरनपाल कल्लाप्पा यादवनिगडी01/06/19758600503410
142 पंकज ज्ञानदेव साळुंखेनिगडी16/04/19978454819060
143 शिवाजी करू साळुंखेनिगडी01/06/19647709748953
144 नवसाबाई शन्कर निंबाळकरनाटोली01/06/1942 
145 संगीता कुंडलिक सुतारनाटोली-8888126003
146 कमल विलास पाटीलनाटोली01/06/1951 
147 अशोक संभाजी पाटीलनाटोली10/12/19919096192401
148 जनाबाई धोंडी सातपुतेनाटोली01/06/19499445843516
149 श्रीरंग गणपती पाटीलनाटोली01/06/19589665220045
150 प्रकाश दत्तात्रय चव्हाणनाटोली09/08/19799860221506
151 सदानंद रोहित सातपुतेनाटोली16/04/20017709560382
152 निखिल अशोक थोरातधामवडे13/12/20058975173385
153 अनिकेत एकनाथ दरगंडेधामवडे-9623073617
154 शामराव कृष्णा मानेप. त. शिराळा01/01/19409403045462
155 हिराबाई दादू पाटीलप. त. शिराळा01/01/19489422483165
156 शोभा तानाजी घागरेप. त. शिराळा01/01/19669422485107
157 आक्काताई बाबुराव पाटीलप. त. शिराळा01/01/19339404288496
158 कमळाबाई तुका घागरेप. त. शिराळा01/01/19559405857720
159 दीपाली प्रकाश चौगुलेप. त. शिराळा29/10/19949404659377
160 बाबूताई पांडुरंग पाटीलप. त. शिराळा01/01/19439403123824
161 हिराबाई दादू पाटीलप. त. शिराळा-9422483165
162 कलाबाई मारुती पोळप. त. वारूण- 
163 अलका गोविंद बनसोडेप. त. वारूण- 
164 कोंडीबा कुशाबा बसवणकरप. त. वारूण- 
165 आबासाहेब अब्दुलराजक पिरजादेफकिरवाडी01/06/19689552750348
166 जगन्नाथ यशवंत देसाईफकिरवाडी01/05/1966 
167 कुबेर शामराव देशमुखभटवाडी10/08/19959119492386
168 सुरज शामराव देशमुखभटवाडी01/06/20017769830378
169 सुशांत शिवाजी चाळकेभैरेवाडी24/11/19978888755235
170 बाळाबाई रामचंद्र खराडेभैरेवाडी01/01/19427218481541
171 जगन्नाथ रघुनाथ चाळकेभैरेवाडी01/07/19837039744053
172 श्वेता राजेंद्र नलवडेभैरेवाडी04/09/20039922340180
173 अधिक निवृत्ती खराडेभैरेवाडी01/06/19787798866381
174 प्रथमेश अजय कुमार पाटीलबिऊर12/09/2002 
175 पवन सदाशिव फोंडेबिऊर01/02/2015 
176 बाबासो जगन्नाथ पाटीलबिऊर01/01/1968 
177 दादासो गोपाळ पाटीलबिऊर01/06/1960 
178 बाळासो आनंदा पाटीलबिऊर04/09/1976 
179 जयश्री खाशाबा कांबळेपाचगणी10/05/19799405236437
180 छाया आनंदराव पाटीलपाचुंब्री01/01/19787774880722
181 तुषार रंगराव झेंडेपाचुंब्री01/06/19857028291191
182 महादेव किसन पाटीलपाचुंब्री01/06/19619689127045
183 गणेश दिनकर मानेपाचुंब्री11/09/19769561626791
184 संभाजी शंकर गुरवभाटशिरगाव01/06/19509767165612
185 शिवाजी बाळू आलुगडेभाटशिरगाव01/01/19518698932314
186 अशोक दादू गिरीगोसावीपाडळेवाडी08/06/19647559194282
187 द्रौपदी गणपती पाटीलपाडळेवाडी08/09/19467028395169
188 नंदा tukaram पाटीलपाडळेवाडी25/04/19877387252566
189 श्रेयश प्रशांत पाटीलपाडळी14/10/20139011445421
190 राहुल चंद्रकांत साळुंखेबिळाशी24/10/19917387727256
191 कलाबाई रामचंद्र फडतरेबिळाशी01/06/19568605531881
192 रामचंद्र केशव पांढरेबिळाशी01/06/19479970678590
193 मोहन बाबुराव पाटीलबिळाशी27/02/19689730588345
194 शंकर रामचंद्र पांढरेबिळाशी01/06/19827758040121
195 संपदा नामदेव पाटीलपुनवत02/06/19637773925306
196 सुभाष रंगराव गुरवपुनवत01/03/19659552439681
197 Shanta Machhindra Shivmareफुफिरे01/01/19529922102421
198 Ananda Sadhu Gaykawadफुफिरे03/06/1976 
199 Snehal Manohar Khilareफुफिरे21/03/2011 
200 Anish Manohar Khilareफुफिरे25/01/2005 
201 Yojana Shripati Gaykwadफुफिरे- 
202 Ashatai Shripati Gaykwadफुफिरे- 
203 रमेश मारुती केसरेरेड01/01/19759702355298
204 वसंत यशवंत सातपुतेरेड01/06/19538390510823
205 श्रीपती विष्णू कापूरकररेड01/01/19438605782590
206 जनाबाई रंगराव पेटकररेड01/05/19489527337097
207 अनुबाई बाबुराव पाटीलरेड01/01/19538805640125
208 कृष्णा राजाराम पाटीलरेड02/06/19648888914044
209 सोनाबाई शंकर मोरेरेड01/05/1948 
210 भगवान यशवंत केसरेरेड02/06/1995 
211 संतोष लुमा सातपुतेरेड02/06/19838308556750
212 शंकर विष्णू पाटीलमेणी21/11/19807350089428
213 शिवाजी श्रीपती पोळमेणी05/11/19549158633940
214 उज्वला एकनाथ कोळेकरमणदूर09/02/1999 
215 नामदेव चंद्रू पाटीलमणदूर01/01/1953 
216 शरद शंकर पाटीलमणदूर11/01/19879766255769
217 मारुती श्रीपती चोगुलेमणदूर01/01/19569172505833
218 नाना बंडू पाटीलमणदूर09/06/19639766212440
219 शामराव ज्ञानू सावंतमणदूर09/06/19609665804156
220 कलाबाई रामू कदममणदूर01/01/19509410131270
221 lakshmi dhoniram moreमोरेवाडी-7350215924
222 mugabai Ramachandra jadhavमोरेवाडी-9766641914
223 maruti krushna digeमोरेवाडी-9177560764
224 रोहित अशोक सटालेमोहरे03/10/19918411829646
225 दगडू दादू पाटीलमोहरे01/06/19559657810072
226 तुकाराम दगडू पाटीलयेळापूर01/06/19749604045684
227 कविता दिनकर चांदणेयेळापूर01/06/19977447552359
228 विद्या उत्तम कडोलेयेळापूर15/07/19737382429442
229 राजमती पांडुरंग कांबळेयेळापूर01/01/19559112735625
230 सुजाता बाळू पाटीलयेळापूर03/07/19979552091043
231 समिंदर बाळकृष्ण आटूगडेयेळापूर-9011161159
232 विशाल शंकर पवारयेळापूर20/05/20009552486022
233 भीमाशंकर बसनगोंडा पाटीलमराठेवाडी01/06/19869669670351
234 शिवाजी बंडू मराठेमराठेवाडी16/07/19629970512564
235 पारुबाई शंकर मराठेमराठेवाडी01/06/19389657820085
236 यशवंत बाळासो मराठेमराठेवाडी08/10/19869702946146
237 कलाबाई बबन मोहितेमांगरूळ01/06/19519552202389
238 अभय वसंत कुंभारमांगरूळ24/04/19979172810248
239 अभिजित वसंत कुंभारमांगरूळ11/02/19969689760941
240 अमृता संभाजी शिंगटेमांगले10/01/19897057955041
241 भीमराव शिंगटे पुतळाबाईमांगले01/06/19597774915308
242 मेघाराणी नारायण शिंदेमांगले01/01/19879096145384
243 महादेव दौलू चौगुलेमांगले01/01/19409623528595
244 हसन म्हमुलाल सुतारमांगले01/01/19439922251389
245 भाऊसो महादेव निकममांगले01/06/19519960131722
246 बाळासो आत्मा दशवंतमांगले- 
247 आदित्य दत्तात्रय देवकरमांगले03/05/20079730321438
248 भारती संपत कांबळेमांगले-9922273158
249 अभिजित हिंदुराव खामकरमांगले16/10/19889763526814
250 रामचंद्र अर्जुना कुंभारमांगले01/06/19397057277325
251 जयसिंग मारुती पाटीलमांगले09/02/19729689583141
252 माणिक महादेव चौगुलेमांगले01/06/19667758885971
253 समीर मानसिंग शेवडेमांगले28/04/20037875986391
254 रणजित अंकुश इंगवलेमांगले23/03/19829970189027
255 इंदुबाई कोंडीराम कदममांगले01/01/19519975516034
256 रोहन शंकर पाटीलमांगले16/08/20077028115142
257 बंडू बापू जाधवमादळगांव02/06/19659764325153
258 Mangal Vishwas Zoleमादळगांव01/01/19439765645970
259 पांडुरंग Chandru जाधवमाळेवाडी20/10/19529921343040
260 बजरंग अशोक शेणेकरलादेवाडी01/01/19867066899725
261 मारुती सर्जेराव घार्गेलादेवाडी11/03/19839921089643
262 ओमकार संजय पाटीलवाकूर्डे खु.17/03/20059075147014
263 महादेव पांडुरंग जाधववाकूर्डे खु.10/05/1977 
264 पांडुरंग ज्योती घेवदेवाकूर्डे खु.01/12/19479119425356
265 नामदेव गणू घेवदेवाकूर्डे खु.01/06/1944 
266 अतुल आनंदा सवादकरवाकूर्डे खु.20/06/19929594602901
267 गायत्री जीवन डफळेवाकूर्डे बु.14/10/19847028266508
268 साक्षी भिमराव जाधववाकूर्डे बु.20/08/20078805253847
269 Sulbha Dhondiram Maneवाकूर्डे बु.01/05/19939637906365
270 Sakshi Dipak Thavadekarवाकूर्डे बु.24/08/20099833440848
271 Yuvaraj Mahadev Kambleवाकूर्डे बु.- 
272 Chandrakant Sharad Dandavateवाकूर्डे बु.02/06/1987 
273 संतोष वसंत पाटीलवाडीभांगाई30/09/1984 
274 आक्काताई केरु लोहारवाडीभांगाई01/04/1967 
275 महादेव बाबुराव शिंदेवाडीभांगाई01/06/19798551838631
276 संगीता विष्णु पाटीलवाडीभांगाई- 
277 गणेश लक्ष्मण पुजारीहात्तेगाव03/12/19967350139070
278 दिलीप श्रीपती कांबळेहात्तेगाव01/06/19759503808271
279 पूजा प्रकाश शिरसाटशिरसटवाडी08/05/19969096880445
280 इंदुबाई लक्ष्मण शिरसाटशिरसटवाडी-8975148991
281 पारुबाई वसंत शिरसाटशिरसटवाडी-7218467688
282 निवृत्ती विठ्ठल शिंदेशिरशी-9637664623
283 सिंधुताई महादेव पोळशिरशी01/07/19777709756191
284 लक्ष्मी तुकाराम भोसलेशिरशी01/01/19758879753559
285 वसंत शंकर कांबळेशिराळे खुर्द04/07/19479764062274
286 आक्काताई पांडुरंग सातपुतेशिराळे खुर्द10/12/19419822580636
287 मंगल गणपती पाटीलशिराळे खुर्द01/06/19709881145825
288 लता` तुकाराम पाटीलशिराळे खुर्द10/04/19748975698935
289 वेदांत अरुण पाटीलशिराळे खुर्द28/09/20107741809015
290 बायजाबाई वसंत पाळेकरशिवारवाडी01/01/1941 
291 कलाबाई शामराव सपकाळशिवारवाडी01/01/19438108855351
292 अरुणा लक्ष्मण बेंद्रेशिवारवाडी08/02/1986 
293 सावित्री किसन सपकाळशिवारवाडी06/04/19368888541775
294 विष्णू दत्तू बेंद्रेशिवारवाडी01/01/19479049843194
295 संतोष आनंदा मोहितेशिवारवाडी-8000945373
296 भारती मोहन पाळेकरशिवारवाडी01/06/19769850978224
297 विश्वनाथ निवृत्ती बेंद्रेशिवारवाडी01/01/19559604551776
298 सोनाबाई दादू सावंतवाकाईवाडी01/01/19488600020227
299 मंगल जयवंत घागरेघागरेवाडी01/01/1963 
300 सुमन आण्णा घागरेघागरेवाडी01/01/19459423231206
301 संजय मारुती घागरेघागरेवाडी05/06/19759404285205