दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 7633../GMPT/Photo/7633.JPG../GMPT/Pramanptr/7633शिवाजी बंडू पवारऐनवाडी01/06/19369623646897 View फोटो प्रमाणपत्र
2 7681../GMPT/Photo/7681.JPG../GMPT/Pramanptr/7681.JPGलक्ष्मीबाई संतू चव्हाणऐनवाडी01/01/19387261988981 View फोटो प्रमाणपत्र
3 8026../GMPT/Photo/8026.JPG../GMPT/Pramanptr/8026.JPGसंगीत अरुण देवकुळेऐनवाडी01/06/19787350622481 View फोटो प्रमाणपत्र
4 8067../GMPT/Photo/8067.JPG../GMPT/Pramanptr/8067वैष्णवी राजाराम मानेऐनवाडी01/12/20018806911174 View फोटो प्रमाणपत्र
5 9478../GMPT/Photo/9478../GMPT/Pramanptr/9478भीमराव आणा रामवंशीआळसंद12/05/1955  View फोटो प्रमाणपत्र
6 9870../GMPT/Photo/9870../GMPT/Pramanptr/9870कमल बाबुराव जाधवआळसंद07/10/19759890120957 View फोटो प्रमाणपत्र
7 9958../GMPT/Photo/9958../GMPT/Pramanptr/9958संभाजी दगडू जाधवआळसंद01/11/19619172826037 View फोटो प्रमाणपत्र
8 10424../GMPT/Photo/10424../GMPT/Pramanptr/10424उत्तम तुकाराम जाधवआळसंद01/06/1969  View फोटो प्रमाणपत्र
9 10661../GMPT/Photo/10661../GMPT/Pramanptr/10661शहाजी शामराव जाधवआळसंद27/03/19579503812757 View फोटो प्रमाणपत्र
10 11000../GMPT/Photo/11000../GMPT/Pramanptr/11000प्रमोद शंकर पाटीलआळसंद13/05/19779960410510 View फोटो प्रमाणपत्र
11 10501../GMPT/Photo/10501../GMPT/Pramanptr/10501दिलीप तुकाराम जाधवआळसंद28/07/19648530944051 View फोटो प्रमाणपत्र
12 14426../GMPT/Photo/14426../GMPT/Pramanptr/14426विनायक निवृत्ती पाटोळेआळसंद01/06/19768550927438 View फोटो प्रमाणपत्र
13 7705../GMPT/Photo/7705../GMPT/Pramanptr/7705दीपाली जीवन हारुगडेआळसंद21/05/19949604833074 View फोटो प्रमाणपत्र
14 5986../GMPT/Photo/5986../GMPT/Pramanptr/5986श्रीपाद दिलीप सूर्यवंशीआळसंद20/12/19917709844271 View फोटो प्रमाणपत्र
15 6034../GMPT/Photo/6034../GMPT/Pramanptr/6034मीनाक्षी पोपट जाधवआळसंद-8485025205 View फोटो प्रमाणपत्र
16 6060../GMPT/Photo/6060../GMPT/Pramanptr/6060महेश पतंगराव थोरातआळसंद06/07/19879960621544 View फोटो प्रमाणपत्र
17 6112../GMPT/Photo/6112../GMPT/Pramanptr/6112भीमराव शामराव नलवडेआळसंद-9503901950 View फोटो प्रमाणपत्र
18 6131../GMPT/Photo/6131../GMPT/Pramanptr/6131संपत अंतू सूर्यवंशीआळसंद-9561481233 View फोटो प्रमाणपत्र
19 6372../GMPT/Photo/6372../GMPT/Pramanptr/6372राजाराम शामराव नवाळेआळसंद-9766975617 View फोटो प्रमाणपत्र
20 5708../GMPT/Photo/5708../GMPT/Pramanptr/5708अंजना अशोक कोळीआळसंद-9970129119 View फोटो प्रमाणपत्र
21 5877../GMPT/Photo/5877../GMPT/Pramanptr/5877अनिल अंतू सूर्यवंशीआळसंद01/05/19719860912759 View फोटो प्रमाणपत्र
22 5896../GMPT/Photo/5896../GMPT/Pramanptr/5896विक्रम अनिल सूर्यवंशीआळसंद-9860912759 View फोटो प्रमाणपत्र
23 21690../GMPT/Photo/21690../GMPT/Pramanptr/21690पांडुरंग रामा शिरतोडेआळसंद-  View फोटो प्रमाणपत्र
24 21937../GMPT/Photo/21937../GMPT/Pramanptr/21937सिंधुताई मोहन काटकरआळसंद01/06/19699503891750 View फोटो प्रमाणपत्र
25 22743../GMPT/Photo/22743../GMPT/Pramanptr/22743आक्काताई ज्ञानू बनसोडेआळसंद10/01/1961  View फोटो प्रमाणपत्र
26 38485../GMPT/Photo/38485../GMPT/Pramanptr/38485रामचंद्र मारुती कुंभारआळसंद01/06/19549561699880 View फोटो प्रमाणपत्र
27 38674../GMPT/Photo/38674../GMPT/Pramanptr/38674भीमराव चंदू जाधवआळसंद01/01/19469922872832 View फोटो प्रमाणपत्र
28 38758../GMPT/Photo/38758../GMPT/Pramanptr/38758निखिल आनंदा जाधवआळसंद12/10/19979503877256 View फोटो प्रमाणपत्र
29 38905../GMPT/Photo/38905../GMPT/Pramanptr/38905शिवाजी चंद्र जाधवआळसंद01/06/19949922872832 View फोटो प्रमाणपत्र
30 39435../GMPT/Photo/39435../GMPT/Pramanptr/39435कमल बाबू जाधवआळसंद01/06/19759890120957 View फोटो प्रमाणपत्र
31 39522../GMPT/Photo/39522../GMPT/Pramanptr/39522राधाबाई ज्ञानू अबदरआळसंद-9270083736 View फोटो प्रमाणपत्र
32 39538../GMPT/Photo/39538../GMPT/Pramanptr/39538अधिक अंकुश मानेआळसंद-9730171266 View फोटो प्रमाणपत्र
33 21851../GMPT/Photo/21851../GMPT/Pramanptr/21851धोंडीराम विट्ठल दुपटेबलवडी बुद्रुक01/01/19338007108484 View फोटो प्रमाणपत्र
34 21381../GMPT/Photo/21381../GMPT/Pramanptr/21381अर्जुन चंद्र पवारबलवडी बुद्रुक01/06/19588806120811 View फोटो प्रमाणपत्र
35 21463../GMPT/Photo/21463../GMPT/Pramanptr/21463वैभव अशोक जाधवबलवडी बुद्रुक19/09/19999146976898 View फोटो प्रमाणपत्र
36 21506../GMPT/Photo/21506../GMPT/Pramanptr/21506सुहास पोपट निकमबलवडी बुद्रुक07/12/19819594956946 View फोटो प्रमाणपत्र
37 21577../GMPT/Photo/21577../GMPT/Pramanptr/21577रामचंद्र बंडू लोखंडेबलवडी बुद्रुक01/01/19439881747309 View फोटो प्रमाणपत्र
38 20635../GMPT/Photo/20635../GMPT/Pramanptr/20635उज्वला बाळासो पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19959146495460 View फोटो प्रमाणपत्र
39 5917../GMPT/Photo/5917.JPG../GMPT/Pramanptr/5917.JPGदिलीप महादेव कुंभारबामणी20/02/19727350055457 View फोटो प्रमाणपत्र
40 5098../GMPT/Photo/5098../GMPT/Pramanptr/5098श्रेयश धनाजी मालीबामणी14/09/20158805867704 View फोटो प्रमाणपत्र
41 5194../GMPT/Photo/5194.JPG../GMPT/Pramanptr/5194सुवर्ण भीमराव शिंदेबामणी01/06/19719403205619 View फोटो प्रमाणपत्र
42 6433../GMPT/Photo/6433.JPG../GMPT/Pramanptr/6433रेहान सिकंदर शिकलगारबामणी24/05/20129604839098 View फोटो प्रमाणपत्र
43 6464../GMPT/Photo/6464.JPG../GMPT/Pramanptr/6464रिद्धी धनाजी शिंदेबामणी14/09/20139766378727 View फोटो प्रमाणपत्र
44 6233../GMPT/Photo/6233.JPG../GMPT/Pramanptr/6233संपत बाबू शेळकेबामणी01/06/19619421117062 View फोटो प्रमाणपत्र
45 6359../GMPT/Photo/6359.JPG../GMPT/Pramanptr/6359हेमा रमेश शिंदेबामणी01/06/19789600697739 View फोटो प्रमाणपत्र
46 6106../GMPT/Photo/6106.JPG../GMPT/Pramanptr/6106शीला रामू साठेबामणी01/01/19647709869419 View फोटो प्रमाणपत्र
47 6047../GMPT/Photo/6047.JPG../GMPT/Pramanptr/6047सुबराव आण्णा मालीबामणी01/09/19518308007480 View फोटो प्रमाणपत्र
48 5665../GMPT/Photo/5665.JPG../GMPT/Pramanptr/5665कांचन आप्पा वाघमारेबामणी01/01/19659130161798 View फोटो प्रमाणपत्र
49 6626../GMPT/Photo/6626.JPG../GMPT/Pramanptr/6626सदाशिव अप्पा सावंतबामणी01/06/19499130161798 View फोटो प्रमाणपत्र
50 6894../GMPT/Photo/6894../GMPT/Pramanptr/6894भीमराव बापू सोरटेबामणी01/06/19387387838014 View फोटो प्रमाणपत्र
1234567

पंचायत समिती : खानापूर दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.न.नावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 शिवाजी बंडू पवारऐनवाडी01/06/19369623646897
2 लक्ष्मीबाई संतू चव्हाणऐनवाडी01/01/19387261988981
3 संगीत अरुण देवकुळेऐनवाडी01/06/19787350622481
4 वैष्णवी राजाराम मानेऐनवाडी01/12/20018806911174
5 भीमराव आणा रामवंशीआळसंद12/05/1955 
6 कमल बाबुराव जाधवआळसंद07/10/19759890120957
7 संभाजी दगडू जाधवआळसंद01/11/19619172826037
8 उत्तम तुकाराम जाधवआळसंद01/06/1969 
9 शहाजी शामराव जाधवआळसंद27/03/19579503812757
10 प्रमोद शंकर पाटीलआळसंद13/05/19779960410510
11 दिलीप तुकाराम जाधवआळसंद28/07/19648530944051
12 विनायक निवृत्ती पाटोळेआळसंद01/06/19768550927438
13 दीपाली जीवन हारुगडेआळसंद21/05/19949604833074
14 श्रीपाद दिलीप सूर्यवंशीआळसंद20/12/19917709844271
15 मीनाक्षी पोपट जाधवआळसंद-8485025205
16 महेश पतंगराव थोरातआळसंद06/07/19879960621544
17 भीमराव शामराव नलवडेआळसंद-9503901950
18 संपत अंतू सूर्यवंशीआळसंद-9561481233
19 राजाराम शामराव नवाळेआळसंद-9766975617
20 अंजना अशोक कोळीआळसंद-9970129119
21 अनिल अंतू सूर्यवंशीआळसंद01/05/19719860912759
22 विक्रम अनिल सूर्यवंशीआळसंद-9860912759
23 पांडुरंग रामा शिरतोडेआळसंद- 
24 सिंधुताई मोहन काटकरआळसंद01/06/19699503891750
25 आक्काताई ज्ञानू बनसोडेआळसंद10/01/1961 
26 रामचंद्र मारुती कुंभारआळसंद01/06/19549561699880
27 भीमराव चंदू जाधवआळसंद01/01/19469922872832
28 निखिल आनंदा जाधवआळसंद12/10/19979503877256
29 शिवाजी चंद्र जाधवआळसंद01/06/19949922872832
30 कमल बाबू जाधवआळसंद01/06/19759890120957
31 राधाबाई ज्ञानू अबदरआळसंद-9270083736
32 अधिक अंकुश मानेआळसंद-9730171266
33 धोंडीराम विट्ठल दुपटेबलवडी बुद्रुक01/01/19338007108484
34 अर्जुन चंद्र पवारबलवडी बुद्रुक01/06/19588806120811
35 वैभव अशोक जाधवबलवडी बुद्रुक19/09/19999146976898
36 सुहास पोपट निकमबलवडी बुद्रुक07/12/19819594956946
37 रामचंद्र बंडू लोखंडेबलवडी बुद्रुक01/01/19439881747309
38 उज्वला बाळासो पवारबलवडी बुद्रुक01/01/19959146495460
39 दिलीप महादेव कुंभारबामणी20/02/19727350055457
40 श्रेयश धनाजी मालीबामणी14/09/20158805867704
41 सुवर्ण भीमराव शिंदेबामणी01/06/19719403205619
42 रेहान सिकंदर शिकलगारबामणी24/05/20129604839098
43 रिद्धी धनाजी शिंदेबामणी14/09/20139766378727
44 संपत बाबू शेळकेबामणी01/06/19619421117062
45 हेमा रमेश शिंदेबामणी01/06/19789600697739
46 शीला रामू साठेबामणी01/01/19647709869419
47 सुबराव आण्णा मालीबामणी01/09/19518308007480
48 कांचन आप्पा वाघमारेबामणी01/01/19659130161798
49 सदाशिव अप्पा सावंतबामणी01/06/19499130161798
50 भीमराव बापू सोरटेबामणी01/06/19387387838014
51 दिलीप चोखा कांबळेबानुरगड01/01/1977 
52 महादेव शंकर मंडलेबानुरगड02/07/19759823509370
53 पोपट मारुती भोसलेबेनापूर01/01/19677778709205
54 शंकर चंद्रू जाधवभडकेवाडी01/06/19379765346159
55 प्रिया संतोष मोहितेभाळवणी30/11/20099673698421
56 चैत्राली उत्तम पवारभाळवणी23/07/19919503435568
57 सुहास हणमंत यादवभाळवणी12/05/19987709686732
58 बाळ बाबू शिकलगारभाळवणी- 
59 दस्तगीर बाळ शिकलगारभाळवणी01/06/1968 
60 अमित आप्पाजी धनवडेभाळवणी15/08/1988 
61 नीलम विष्णू जाधवभाळवणी18/07/1997 
62 उत्तम दगडू मोहितेभाळवणी01/01/19627709287711
63 अर्चना विनायक कांबळेभाळवणी-8007835214
64 किरण एकनाथ सूर्यवंशीभाळवणी16/09/19857038454175
65 बाळकाबाई भाऊ शिंदेभाळवणी01/01/1951 
66 रत्नाबाई बजरंग दिसलेभाळवणी01/01/1956 
67 सचिन सुभाष कुलकर्णीभाळवणी04/06/19759970306797
68 शोभा भानुदास मंडलेभाळवणी01/01/19679503904902
69 सुमन दादू मदनेभाळवणी01/01/19567741801253
70 सुशांत नामदेव कोळेकरभाळवणी24/02/20049604162464
71 मिरसाब अल्लीसाब नदाफभाळवणी01/06/19637756841885
72 सुलताना जाफर मोमीनभाळवणी05/06/19739860896919
73 आयेशा म हनीफ मुल्लाभाळवणी16/10/19977083703112
74 अरुणा संतोष कुंभारभाळवणी-9096538022
75 दादासो एकनाथ पाटीलभांबर्डे27/11/19688806781038
76 अजय चंद्रकांत शेंडगेभांबर्डे18/07/19979011267013
77 अलका संपतराव पाटीलभांबर्डे21/11/19729527251136
78 पृथ्वीराज महेश शिंदेभांबर्डे10/05/20019850166145
79 व्यंकटराव बाजीराव पाटीलभांबर्डे07/04/1940 
80 सावित्री शहाजी जानकरभेंडवडे- 
81 उत्तम गणपतराव जानकरभेंडवडे- 
82 चांगदेव भगवान जानकरभेंडवडे01/06/19759922100879
83 अमर जनार्धन लोखंडेभेंडवडे17/05/19778652494839
84 यशवंत राजाराम तामखडेभिकवडी बु.01/06/19789096906500
85 यश किसन कुलकर्णीभिकवडी बु.12/06/20089860085304
86 अतुल शांताराम तामखडेभिकवडी बु.04/07/20019969403430
87 सागर बाळु बाबरभिकवडी बु.02/05/19959552348845
88 सुरेख वसंत पाटीलभिकवडी बु.01/06/19829766321133
89 कृष्णत तानाजी चव्हाणचिखलहोळ01/06/19759689033141
90 विशाल विजय कोरेचिखलहोळ22/02/1990 
91 संजय शिवाजी चव्हाणचिखलहोळ01/01/1973 
92 सुलोचना महादेव भोसलेचिंचणी01/06/19727505563342
93 जगन्नाथ रामचंद्र सूर्यवंशीचिंचणी01/06/1957 
94 सुधीर विष्णू निकमचिंचणी01/01/19959637697522
95 राहुल उत्तम निकमचिंचणी01/08/20038605143711
96 विष्णू हणमंत चव्हाणचिंचणी03/10/19989527560586
97 आनंदराव निवृत्ती निकमचिंचणी01/01/19459421828599
98 शिवाजी गणपती निकमचिंचणी-9921056321
99 भरत गणपती शिंदेमांगरूळ05/08/19658308088894
100 जालिंदर बापू वाघमारेमांगरूळ13/03/19699561361491
101 संजय किसन शिंदेमांगरूळ03/03/19729096166108
102 संपत रामू शिंदेमांगरूळ01/06/19639689738886
103 पांडुरंग दादा गायकवाडमेंगणवाडी- 
104 सरूबाई बाबा सावंतमोही01/01/19437798411153
105 इकबाल बाबालाल शिकलगारमोही01/03/19819158450122
106 रावसाहेब रामचंद्र पवारमोही-7030325927
107 विठठल भिमराव थोरातमुलणवाडी01/01/19648407961153
108 श्रीमंती शामराव निकमनागेवाडी01/01/19467030689406
109 नवनाथ मारुती निकमनागेवाडी28/06/19879503036948
110 अन्सार वजीर शिकलगारनागेवाडी20/07/20087038272764
111 प्रकाश विठोबा यादवनागेवाडी19/06/19647038157593
112 विमल नामदेव मदनेनागेवाडी06/12/19729527906870
113 केशव कृष्णा पवारनागेवाडी01/01/19569881089122
114 आेंकार सतीश नलवडेपंचशीलनगर03/04/20129975683760
115 किरण चंद्रकांत घाडगेपळशी- 
116 शांताबाई सजाबा जाधवपळशी01/01/1954 
117 कुसुम शंकर पाटीलपळशी15/10/19757758906643
118 वेदांत दिलीप जाधवपळशी17/06/20049765160816
119 सतिष विलास जाधवपळशी- 
120 सुप्रिया रवींद्र जाधवपळशी02/09/19917558292917
121 जयदीप सुरेश जाधवपळशी21/12/19957028303040
122 साक्षी धनाजी लोंढेपळशी25/10/20129923722206
123 अर्जुन आनंदा गुरवपळशी01/01/19629922770963
124 संजय पंडितराव पाटीलपळशी01/06/19719960156375
125 विक्रांत संजय पाटीलपळशी11/06/20057410557461
126 विद्या दत्तात्रय लोंढेपळशी16/10/20037798641237
127 सर्जेराव भीमराव सावंतपारे24/06/19767798709450
128 मनोहर सहदेव एटमेपारे-7261971547
129 आनंदा तुकाराम एटमेपारे01/01/19497757923055
130 लक्ष्मी तानाजी साठेपारे01/06/19738007091501
131 शिवाजी गणपती साठेपारे01/01/1953 
132 लालबहाद्दूर ठाकूर वीरबहाद्दूरपारे01/07/19588600909628
133 चंद्रकांत मल्लिकार्जुन जंगमपारे01/06/19519166594930
134 आशाबाई शंकर साठेपारे01/01/19587757076703
135 राधिका वीरभद्र फिरमेपारे13/08/19798605174028
136 मीनाक्षी जालिंदर साळुंखेपारे-9096442023
137 शुभम मुरलीधर साळुंखेपारे07/06/2000 
138 मालन दगडू लोखंडेपारे-9665713371
139 पांडुरंग विठोबा जाधवपारे01/03/19457756814714
140 प्रकाश नारायण साठेपारे02/06/19568552049546
141 भगवान येदु जाधवपोसेवाडी01/06/19479765444978
142 सोपान तुकाराम जाधवपोसेवाडी01/06/19689561066109
143 संजय विश्वनाथ जाधवपोसेवाडी06/11/19837385869548
144 कल्याण विश्वनाथ जाधवपोसेवाडी-7385869548
145 सुभाष शंकर जाधवपोसेवाडी01/06/19689595516510
146 संदीप किसान भोसलेपोसेवाडी29/09/19929881536950
147 राजाराम सदाशिव गुरवेरेणावी01/01/19778600693465
148 सिद्धेश्वर महादेव गुरवरेणावी22/03/19708605382864
149 सिद्धेश्वर महादेव गुरवरेणावी22/03/19708605382864
150 अंकिता सुखदेव कांबळेसाळशिंगे-9766355467
151 अनिरुद्ध जितेंद्र पंडितसाळशिंगे25/06/20039823761995
152 अरुण कृष्णाजी राजमानेसाळशिंगे17/09/1968 
153 मोहन ज्ञानदेव सुतारसाळशिंगे01/06/19668412983677
154 विनायक निवृत्ती पाटोळेसाळशिंगे01/06/19768550927438
155 जगन्नाथ ज्ञानू बाबरसांगोळे06/07/19449503119578
156 ज्योती अंकुश पवारसांगोळे07/08/19939168550890
157 हर्षद तानाजी पवारसांगोळे05/08/20139112039068
158 वनिता नेताजी कदमसुलतानगादे01/01/19789561949841
159 स्वाती शिवाजी चव्हाणतांदळगाव22/04/19939867459200
160 नानासो गणपत जाधववलखड07/10/1974 
161 शर्फुद्दीन महंमद जमादारवेजेगांव01/06/19639860978210
162 गोविंद काशिनाथ गुरववेजेगांव05/10/19467387258186
163 मोहन तुकाराम यादववाळूज23/03/19639923644726
164 भाऊसो आऊबा बाबरवाळूज10/06/19808390318059
165 द्रौपदा शामराव वाघमारेवाळूज01/01/19569923217681
166 सुरेश जालिंदर बारसिंगमाहुली01/06/19639011854914
167 कृष्णदेव शंकर मानेमाहुली05/06/19599623529515
168 वनिता श्रीरंग बारसिंगमाहुली22/11/19719921774258
169 चंदाबाई शांताराम जाधवदेवखिंडी01/01/19729975483632
170 महादेव कुंडलिक जावीरदेवखिंडी01/06/19758308341716
171 मुकेश विष्णू किर्दतढवळेश्वर19/10/19798975927165
172 कमल दादू थोरातढवळेश्वर02/06/19669923960354
173 नारायण प्रभू किर्दतढवळेश्वर16/05/19549325256928
174 शंकर भाऊ सकटेढवळेश्वर01/01/19447507292764
175 उषा चंद्रकांत सूर्यवंशीधोंडगेवाडी01/01/19388605074780
176 अशोक हिंदुराव शिंदेधोंडेवाडी01/06/19739850440676
177 वर्षा आनाप्पा आलकुटेगार्डी01/06/2002 
178 आरव महेश कदमगार्डी27/05/20139987922409
179 वैभव जयशिंग कदमगार्डी19/01/19937058522210
180 मुरलीधर बाबुराव खरातगार्डी01/06/1957 
181 जयश्री SHANKAR मुळीकगार्डी01/01/19789970860576
182 यश सचिन कदमगार्डी04/06/20109766161475
183 सिद्धार्थ सचिन कदमगार्डी21/07/20149766161475
184 प्रीतम प्रकाश कदमगार्डी26/06/19978390898229
185 सोनाली रामचंद्र कुराडेगार्डी01/06/2000 
186 सुरज दत्तात्रय जाधवगार्डी14/12/19869960407036
187 हणमंत आण्णाप्पा अलकुटेगार्डी01/06/2000 
188 सावित्री जोती जाधवगार्डी01/02/19659503242472
189 स्मिता नामदेव बाबरगार्डी04/06/2001 
190 जयश्री कदमगार्डी- 
191 रोहन मारुती कदमगार्डी05/04/19899977789123
192 सुरज मछिंद्र खापेगार्डी20/08/19689730951197
193 सर्जेराव शिवाजी झोडगेगार्डी02/03/19459730139517
194 शाहरुख दिलावर शिकलगारगार्डी08/12/19999975683756
195 निवृत्ती विद्वान मानेघनवाड01/06/19699850011495
196 विश्वनाथ चंद्रकांत होनवारघनवाड22/11/19899663179511
197 सुरेश नामदेव करांडेघनवाड12/07/19657875683433
198 रचना कैलास दाईंगडेघनवाड03/01/20009158713590
199 आनंदराव प्रल्हाद मदनेघनवाड01/01/19829604279441
200 श्रेया संभाजी पारसेघनवाड01/06/20009822345952
201 नबीलाल अब्दुल मुजावरघनवाड27/03/19519503142512
202 दिपक गणपत कदमघोटी खुर्द20/08/19979604073657
203 विनोद विजय पोतदारघोटी खुर्द15/11/19918600603677
204 संतोष कृष्णदेव कदमघोटी खुर्द31/05/19927769819524
205 आशाबाई वसंत मंडलेघोटी खुर्द-9763711172
206 उत्तम बाबुराव मंडलेघोटी खुर्द01/07/19678806909961
207 सोनाबाई गंगाराम भोसलेघोटी खुर्द05/01/19649545538965
208 गंगुबाई धोंडीराम कदमघोटी खुर्द01/06/19599049068483
209 मयुरी गणपत कदमघोटी खुर्द07/01/20097798148627
210 आक्काताई नामदेव कदमघोटी खुर्द01/06/19669665403633
211 वैष्णवी सातिश सावंतघोटी खुर्द05/03/20119049904418
212 विमल चंद्रकांत जाधवघोटी खुर्द01/01/19537798266062
213 अर्जुन विठ्ठल कुंभारघोटी खुर्द20/06/19759545921754
214 वसंत तुकाराम कांबळेघोटी खुर्द01/06/19617045813434
215 संभाजी राजाराम साळुंखेघोटी खुर्द15/11/19909130381323
216 गणू जाधव मारुतीघोटी बुद्रुक01/01/1938 
217 विमल मारुती पाटोळेघोटी बुद्रुक01/06/19598275937443
218 विनोद यशवंत जाधवघोटी बुद्रुक14/07/19849764634008
219 कसुदा नामदेव ठोंबरेघोटी बुद्रुक28/12/19579168326636
220 अशोक परसु कांबळेघोटी बुद्रुक20/11/19517038116595
221 सुरेश सदाशिव कदमघोटी बुद्रुक02/06/19769545050834
222 दत्तात्रय ज्ञानू ठोंबरेघोटी बुद्रुक05/10/19787507740109
223 चंद्रकांत विष्णू मदनेघोटी बुद्रुक26/05/19739049631181
224 अनिल मारुती जाधवघोटी बुद्रुक14/02/1969 
225 नंदकुमार शंकर जाधवघोटी बुद्रुक01/06/19619545331847
226 श्रीरंग सुबराव ठोंबरेघोटी बुद्रुक01/01/19629168326636
227 शिवाजी शहाजी जाधवघोटी बुद्रुक01/03/19689049823044
228 संजय तुकाराम गायकवाडगोरेवाडी01/06/19739767273872
229 अमोल अंकुश जाधवहिंगणगादे03/06/1988 
230 कमल नंदकुमार मदनेहिंगणगादे05/08/19779765766445
231 शिवाजी यशवंत मोहितेहिंगणगादे01/06/19507448010402
232 दत्तात्रय बाबुराव मोहितेहिंगणगादे01/01/1949 
233 माधुरी रमेश जाधवहिंगणगादे01/01/19809850064220
234 महादेव आनंदा कदमहिंगणगादे09/12/19759225964160
235 धनाजी दत्तात्रय मोहितेहिंगणगादे22/05/19828380965114
236 संगीता रघुनाथ कदमहिंगणगादे01/06/19737798968450
237 रागूनाथ मारुती कदमहिंगणगादे31/07/19687798968445
238 गोरखनाथ शामराव लोंढेहिवरे-9665192369
239 सुशीला शंकर लोंढेहिवरे-7028338296
240 भरत मारुती पाटीलहिवरे22/02/19809923544228
241 भरत शंकर हसबेहिवरे04/02/19779673718308
242 परशराम तानाजी हसबेहिवरे-9970809781
243 प्रमोद मारुती हसबेहिवरे28/10/19849923225710
244 दिनकर बापू कुंभारहिवरे10/06/19559503724202
245 गोदाबाई शंकर हसबेहिवरे01/01/19469673718308
246 आण्णासो भानुदास हसबेहिवरे-9850961139
247 विनायक रमेश जाधवजाधव नगर18/02/20049075992902
248 सचिन रामचंद्र जाधवजाधव नगर01/01/1988 
249 मधुकर दत्तात्रय जाधवजाधववाडी08/03/19739975217479
250 गंगाराम कृष्णा कुंभारकळंबी15/07/19379920303414
251 वसंत बजरंग कदमकळंबी01/06/19619637177192
252 सरूबाई दिनकर कदमकळंबी01/01/19419168456366
253 यशोदा दादू मोहितेकळंबी01/01/19298007221450
254 रामचंद्र नामू साळुंखेकमळापूर01/06/19319921172149
255 संग्राम संतोष गोतपागरकमळापूर16/12/20067757953928
256 अंकुश गोविंद पवारकमळापूर01/06/1969 
257 कुसुम अंकुश पवारकमळापूर01/06/1975 
258 मोहन खाशाबा जमदाडेकमळापूर18/07/19509975178927
259 नगिना अहमद मुल्लाकरंजे01/01/19717030251497
260 दत्तात्रय राजाराम भारतीकरंजे01/06/19609168155591
261 सुदाम बंडू रास्तेकरंजे01/06/19628600683386
262 शंकर आप्पा मानेकरंजे05/06/19959561946785
263 तृप्ती नेताजी बोडरेकरंजे04/05/20069765167647
264 राजाराम शिवाजी नलवडेकरंजे01/10/19419970275371
265 प्रकाश गणपती यादवकरंजे01/01/19699975653253
266 आदित्य विठठल येळेकरंजे27/08/20089923334293
267 शाहबाई बापू पोळकार्वे09/06/19347038126914
268 आण्णासो तात्यासो जाधवकार्वे01/01/19559112832989
269 सुमन आप्पासो जाधवकार्वे01/06/19689766595525
270 पांडुरंग आत्माराम साळुंखेखंभाळे भा.01/02/19529421559829
271 राजाराम महादेव सुर्वेखंभाळे भा.01/06/19318390827755
272 अथर्व अरविंद गुळवणीखंभाळे भा.10/06/20069970541643
273 प्रगती विश्वनाथ सुर्वेखंभाळे भा.16/03/19927350668306
274 मारुती विठोबा सुर्वेखंभाळे भा.-8805967152
275 ईश्वर केशव भोसलेखंभाळे भा.15/08/19508698878551
276 रत्नमाला सर्जेराव सुर्वेखंभाळे भा.-9860448895
277 जितेंद्र संजय मस्केखंभाळे भा.18/12/19939923212963
278 देवाप्पा आनंदा चंदनशिवेखंभाळे भा.01/02/19579860201171
279 मारुती राऊबा कांबळेखंभाळे भा.02/06/19539860408819
280 पोपट रामचंद्र सुर्वेखंभाळे भा.01/06/19579764735182
281 प्रभावती बजरंग सुर्वेखंभाळे भा.01/06/19757758807194
282 सर्जेराव मारुती ठोंबरेखंभाळे भा.01/06/19659960540250
283 नामदेव एकनाथ जाधवलेंगरे05/10/19809970562821
284 मारुती गणपत आयवळेलेंगरे01/06/19367218895225
285 चंद्रमणी खाशाबा कांबळेलेंगरे-9689667642
286 आशाबाई जयसिंग आयवळेलेंगरे01/06/1971 
287 अक्षय sanjy कांबळेलेंगरे02/06/19938698275683
288 अलका रामचंद्र गुजलेलेंगरे01/06/19787083319658
289 असरार असलम जमादारलेंगरे-9637863579
290 भानुदास गोपाळ कुलकर्णीलेंगरे29/09/19399145084040
291 शिवप्रसाद दत्तात्रय नष्टेलेंगरे-9420793228
292 यश आनंदा मंडलिकलेंगरे23/01/20038483816717
293 लक्ष्मी नारायण आयवळेलेंगरे- 
294 नुपूर्वा नागय्या हिरेमठलेंगरे13/01/20118623907738
295 प्रकाश अण्णा मंडलिकलेंगरे18/08/19759075129609
296 सारिका शंकर सावंतमादळमुठी-9765642272
297 सुरेखा पांडुरंग निकममादळमुठी-9860040323
298 स्मिता किसन भारतेमादळमुठी25/11/20017798276484
299 स्वराज सर्जेराव काळेबागवाझर05/09/20069096484660
300 विशाल मोहन मंडलेवाझर06/01/2004 
301 उत्तम टिटवेकर प्रथमेशविटा शहर29/10/19979850421545