दिव्यांग मित्र अभियान - तालुकानिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

पंचायत समिती : सर्व दिव्यांगत्वाचा प्रकार : अंध
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावगाव जन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक   
1 10584../GMPT/Photo/10584../GMPT/Pramanptr/10584नारायण श्रीपती पाटीलअंत्री खुर्द-9764667623 View फोटो प्रमाणपत्र
2 33864../GMPT/Photo/33864../GMPT/Pramanptr/33864नामदेव केशव चव्हाणअंत्री बुद्रुक01/06/19519604137350 View फोटो प्रमाणपत्र
3 33452../GMPT/Photo/33452../GMPT/Pramanptr/33452सुनीता शंकर पाटीलअंत्री बुद्रुक-9766562757 View फोटो प्रमाणपत्र
4 35215../GMPT/Photo/35215../GMPT/Pramanptr/35215रोहित धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
5 35224../GMPT/Photo/35224../GMPT/Pramanptr/35224शालन कृष्णात मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
6 35231../GMPT/Photo/35231../GMPT/Pramanptr/35231शारदा जयसिंग पाटीलअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
7 35236../GMPT/Photo/35236../GMPT/Pramanptr/35236सुरज धोंडीराम मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
8 35241../GMPT/Photo/35241../GMPT/Pramanptr/35241मनीषा दिनकर मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
9 35246../GMPT/Photo/35246../GMPT/Pramanptr/35246हिंदुराव ज्ञानू मानकरअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
10 35043../GMPT/Photo/35043../GMPT/Pramanptr/35043सुरज शंकर चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
11 35108../GMPT/Photo/35108../GMPT/Pramanptr/35108मंगल भगवान घेवंदेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
12 35164../GMPT/Photo/35164../GMPT/Pramanptr/35164महादेव अशोक चौगलेअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
13 35060../GMPT/Photo/35060../GMPT/Pramanptr/35060सुमन रंगराव गुरवअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
14 34996../GMPT/Photo/34996../GMPT/Pramanptr/34996सुवर्ना काका आढावअंत्री बुद्रुक-  View फोटो प्रमाणपत्र
15 22613../GMPT/Photo/22613../GMPT/Pramanptr/22613उज्वला रमेश येसलेआरळा19/06/1992  View फोटो प्रमाणपत्र
16 17603../GMPT/Photo/17603../GMPT/Pramanptr/17603स्नेहल संजयकुमार देशपांडेआरळा24/09/19789730935824 View फोटो प्रमाणपत्र
17 6413../GMPT/Photo/6413../GMPT/Pramanptr/6413सुनील संभाजी पाटीलआरळा05/11/19957507498232 View फोटो प्रमाणपत्र
18 6420../GMPT/Photo/6420../GMPT/Pramanptr/6420स्नेहा दादासो लोहारऔंढी24/11/20119975949599 View फोटो प्रमाणपत्र
19 6673../GMPT/Photo/6673../GMPT/Pramanptr/6673आशाताई सुभाष घेवंदेऔंढी01/01/19777709773526 View फोटो प्रमाणपत्र
20 6850../GMPT/Photo/6850../GMPT/Pramanptr/6850मंगल चंदकांत गिरीगोसावीऔंढी26/10/19649503741385 View फोटो प्रमाणपत्र
21 6254../GMPT/Photo/6254../GMPT/Pramanptr/6254दादासो बाळकृष्ण लोहारऔंढी19/02/19769975949599 View फोटो प्रमाणपत्र
22 22676../GMPT/Photo/22676../GMPT/Pramanptr/22676अंतु भाऊ मोरेबांबवडे01/01/19489922483857 View फोटो प्रमाणपत्र
23 22789../GMPT/Photo/22789../GMPT/Pramanptr/22789शरद भिमराव धुमाळबांबवडे01/01/19868788401698 View फोटो प्रमाणपत्र
24 20160../GMPT/Photo/20160../GMPT/Pramanptr/20160संजय बाजीराव जाधवबांबवडे28/07/1997  View फोटो प्रमाणपत्र
25 20337../GMPT/Photo/20337