(परिशिष्ठ अ)
सांगली जिल्हा परिषद, सांगली
दिव्यांग मित्र अभियान
दिव्यांग व्यक्ती नोंदणी फॉर्म
१. दिव्यांगत व्यक्तीचे नाव :- आडनाव : घाटगे नाव : आप्पासाहेब वडिलांचे/पतीचे नाव : विठोबा
आईचे नाव : राजाक्का लिंग : पुरुष
२. १) तालुका : जत २) गाव : अचकनहळ्ळी
३) लोकसभा मतदारसंघ : 44 सांगली ४) विधानसभा मतदार संघ : 288 जत
५) जि.पं.गट : १० बनाळी ६) पं.स.गण : १९ बनाळी
७) ग्रा.पं.वार्ड क्र. : ८) पिनकोड : 416404
३. शिक्षण : निरक्षर
४. आधार कार्ड नंबर : 826447381523
५. मोबाईल नंबर :
६. पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक :
७. बँक खाते क्रमांक : 60030246011
बँकेचे नाव : Bank of Maharashtra शाखा : JATH
IFSC क्रमांक : MAHB0000087
८. जन्मतारीख : 01/06/1967
९. वैवाहिक स्थिती : विवाहित
१०. धर्म : हिंदू
११. जात :
१२. कुटुंब प्रमुखाशी नाते : स्वतः
१३. अपंगत्वाचा प्रकार/प्रवर्ग : बहू विकलांग
१४. दारिद्रय रेषेखाली असल्यास यादीतील क्रमांक : 26755 वर्ष :
१५. जिल्हा वैद्यकीय मंडळ यांचा अपंगत्व दाखला आहे का : आहे
अ) दाखला क्रमांक : ३६२८/08
ब) दाखला दिनांक : 28/08/2008
क) दाखल्याचा प्रकार : कायमस्वरूपी
असल्यास अपंगत्वाची टक्केवारी : ४०%
१६. एस.टी. प्रवास सवलत पास आहे का? : होय अ) असल्यास क्रमांक :
१७. रेल्वे प्रवास सवलत पास आहे का? : नाही अ) असल्यास क्रमांक :
१८. नोकरीत आहे का? : नाही
असल्यास :
आस्थापना / विभागाचे नाव :
५) इतर :
१९. सध्याचा व्यवसाय : घरी
२०. यापूर्वी कोणत्या शासन योजनेचा लाभ घेतला आहे का? : नाही असल्यास कोणत्या योजनेतून :
२१. वैयक्तिक शौचालय आहे का? : होय
२२. स्वतःचे घर आहे का? : होय
नसल्यास घरकुल योजनेतून लाभ हवा आहे काय ? :
स्वतःच्या नावावर जागा आहे का? :
२३. मतिमंद असल्यास १८ वर्षे पूर्ण होऊन पालकत्व प्रमाणपत्र घेतले आहे का? : नाही
पालकत्व असल्यास नाव : पत्ता : संपर्कध्वनी क्रमांक :
२४. दिव्यांग साहित्याची आवश्यकता आहे का? : होय
असल्यास कोणते साहित्य आवश्यक आहे का? : इतर : इतर
२५. दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली : होय
२५. फोटो :
सर्वेक्षण करणाऱ्याचे नाव : वैशाली बापू सूर्यवंशी
हुद्दा : आशा
मोबाईल क्रमांक : 8806164558