(परिशिष्ठ अ)
सांगली जिल्हा परिषद, सांगली
दिव्यांग मित्र अभियान
दिव्यांग व्यक्ती नोंदणी फॉर्म
१. दिव्यांगत व्यक्तीचे नाव :- आडनाव : बालटे नाव : पृथ्वीराज वडिलांचे/पतीचे नाव : सतिश
आईचे नाव : विद्या लिंग : पुरुष
२. १) तालुका : आटपाडी २) गाव : आटपाडी
३) लोकसभा मतदारसंघ : 44 सांगली ४) विधानसभा मतदार संघ : 286 विटा खानापूर
५) जि.पं.गट : २ आटपाडी ६) पं.स.गण : ४ आटपाडी
७) ग्रा.पं.वार्ड क्र. : ८) पिनकोड :
३. शिक्षण : १ ली ते ४ थी
४. आधार कार्ड नंबर : 947131745310
५. मोबाईल नंबर :
६. पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक :
७. बँक खाते क्रमांक : 60142697002
बँकेचे नाव : बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा : आटपाडी
IFSC क्रमांक :
८. जन्मतारीख : 28/03/2014
९. वैवाहिक स्थिती : अविवाहित
१०. धर्म : हिंदू
११. जात : इतर
१२. कुटुंब प्रमुखाशी नाते : मुलगा
१३. अपंगत्वाचा प्रकार/प्रवर्ग : इतर
१४. दारिद्रय रेषेखाली असल्यास यादीतील क्रमांक : वर्ष :
१५. जिल्हा वैद्यकीय मंडळ यांचा अपंगत्व दाखला आहे का : नाही
अ) दाखला क्रमांक :
ब) दाखला दिनांक :
क) दाखल्याचा प्रकार :
असल्यास अपंगत्वाची टक्केवारी :
१६. एस.टी. प्रवास सवलत पास आहे का? : नाही अ) असल्यास क्रमांक :
१७. रेल्वे प्रवास सवलत पास आहे का? : नाही अ) असल्यास क्रमांक :
१८. नोकरीत आहे का? : नाही
असल्यास :
आस्थापना / विभागाचे नाव :
५) इतर :
१९. सध्याचा व्यवसाय :
२०. यापूर्वी कोणत्या शासन योजनेचा लाभ घेतला आहे का? : नाही असल्यास कोणत्या योजनेतून :
२१. वैयक्तिक शौचालय आहे का? : नाही
२२. स्वतःचे घर आहे का? : नाही
नसल्यास घरकुल योजनेतून लाभ हवा आहे काय ? : नाही
स्वतःच्या नावावर जागा आहे का? :
२३. मतिमंद असल्यास १८ वर्षे पूर्ण होऊन पालकत्व प्रमाणपत्र घेतले आहे का? : नाही
पालकत्व असल्यास नाव : पत्ता : संपर्कध्वनी क्रमांक :
२४. दिव्यांग साहित्याची आवश्यकता आहे का? : होय
असल्यास कोणते साहित्य आवश्यक आहे का? : उत्पादक वस्तू इतर :
२५. दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली : होय
२५. फोटो :
सर्वेक्षण करणाऱ्याचे नाव :
हुद्दा :
मोबाईल क्रमांक :