(परिशिष्ठ अ)
लातूरजिल्हा समाज कल्याण विभाग, लातूर
दिव्यांग मित्र अभियान
दिव्यांग व्यक्ती नोंदणी फॉर्म

१. दिव्यांगत व्यक्तीचे नाव : शंकर दत्तु जाधव
आईचे नाव : फुलाबाई लिंग : पुरुष
२. १) तालुका : कवठे-महांकाळ २) गाव : आगळगाव
३) लोकसभा मतदारसंघ : 44 सांगली ४) विधानसभा मतदार संघ : 287 तासगाव
५) जि.पं.गट : २८ कुची ६) पं.स.गण : ५५ कुची
७) ग्रा.पं.वार्ड क्र. : ८) पिनकोड : 416403
३. शिक्षण : निरक्षर
४. आधार कार्ड नंबर : 369687550955
५. मोबाईल नंबर : 9545966419
६. पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक : 7769817462
७. बँक खाते क्रमांक : 495
७.१) बँकेचे नाव : सां.जि.म.सह बंँक ७.२) शाखा : आगळगांव
७.३) IFSC क्रमांक : IBKL0487SDC ७.४) वार्षिक उत्पन्न : 0.00
८. जन्मतारीख : 01/01/1943 वय :
९. वैवाहिक स्थिती : विवाहित
९.१ जोडीदार सदृढ आहे का ? नाही
९.२ विवाह नोंदणी केली आहे का ? नाही
१०. धर्म : हिंदू
११. जात : इतर
१२. कुटुंब प्रमुखाशी नाते : स्वतः
१३. अपंगत्वाचा प्रकार/प्रवर्ग : ३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)
१४. दारिद्रय रेषेखाली असल्यास यादीतील क्रमांक :
वर्ष :
१५. जिल्हा वैद्यकीय मंडळ यांचा अपंगत्व दाखला आहे का : नाही
अ) दाखला क्रमांक :
ब) दाखला दिनांक :
क) दाखल्याचा प्रकार :
अपंगत्वाची टक्केवारी :
१६. एस.टी. प्रवास सवलत पास आहे का? : होय
अ) असल्यास क्रमांक :
१७. रेल्वे प्रवास सवलत पास आहे का? : नाही
अ) असल्यास क्रमांक :
१८. नोकरीत आहे का? : नाही
असल्यास :
आस्थापना / विभागाचे नाव :
इतर :
१९. सध्याचा व्यवसाय : शेती
२०. यापूर्वी कोणत्या शासन योजनेचा लाभ घेतला आहे का? : नाही
असल्यास कोणत्या योजनेतून :
२१. वैयक्तिक शौचालय आहे का? : होय
२२. स्वतःचे घर आहे का? : होय
नसल्यास घरकुल योजनेतून लाभ हवा आहे काय ? :
स्वतःच्या नावावर जागा आहे का? :
२३. मतिमंद असल्यास १८ वर्षे पूर्ण होऊन पालकत्व प्रमाणपत्र घेतले आहे का? : नाही
पालकत्व असल्यास नाव :
पत्ता :
संपर्कध्वनी क्रमांक :
२४. दिव्यांग साहित्याची आवश्यकता आहे का? : होय
असल्यास कोणते साहित्य आवश्यक आहे का? : श्रवणयंत्र
इतर :
२५. दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली : नाही
२६. फोटो :
२७. बँक पासबुक फोटो :
सर्वेक्षण करणाऱ्याचे नाव : वनिता अशोक जगनाडे
हुद्दा : आशा
मोबाईल क्रमांक : 7709248205